Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување

Проектот се фокусира на поставување на мониторинг индикатори за добро управување на локално ниво, со усвојување на упатсвата на Европската Унија, поточно СИГМА стандардите. Ќе биде воспоставена нова рамка на стандарди и индикатори за мониторинг на локално  ниво, која понатаму ќе биде користена за следење на работата на Локалните самоуправи. 

Период

01.01.2017 - 31.12.2018

Статус

Во тек

Следење на административната правда

Проектот го следи и набљудува спроведувањето на законските одредби за ефикасна и професионална државна и јавна администрација. Следењето во глобала ги опфаќа процедурите и постапките за вработување и вклучува селективност во пристапот, политички влијанија, оценувањето на вработените, како и можностите за напредување и професионален развој и многу други системи и состојби кои се важни за работењето. На институционално ниво, се набљудува обемот и ефикасноста на државната администрација како и нејзината крајна цел да одговори на потребите на граѓаните со соодветни услуги. Се нудат решенија и препораки за надминување на проблемите кои биле идентификувани.

Период

01.08.2016 - 31.03.2018

Статус

Во тек

Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права

Поттикнување на медиумите и граѓанските организации и да се овозможи амбиент за остварување на правата на слободата на изразување и медиумскиот интегритет, како клучен елемент за понатамошна поддршка на земјата во процесот на пристапување во ЕУ.

Период

01.01.2016 - 01.01.2018

Статус

Во тек

Поддршка во развојот на Парламентарниот институт

Од 2010, NDI, со финансиска поддршка швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), го поддржа оснивањето и развојот на Парламентарниот институт (ПИ) како независен извор на Собранието во истражување и анализа на законодавството - иницијатива која гарантира понатамошен развој на модерното законодавство добро опремено да ја одигра својата улога за континуирана демократизација и евроатланска интеграција на Р. Македонија.

Во рамките на проектот "Поддршка во оснивањето и развојот на Парламентарниот институт", Центарот за управување со промени беше ангажиран од страна на NDI да спроведе обука и совети на Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија. Оваа поддршка ќе придонесе во насока на градење на институционалните капацитети на Парламентарниот институт во извршувањето на својата улога како непристрасна и професионална служба за  истражување и информирање на Народното собрание.

Период

01.03.2015 - 31.12.2017

Статус

Во тек

Поддршка на мисијата на СИГМА за годишна оценка за напредокот на јавната администрација

Центарот за управување со промени ја подржувa мисијата на СИГМА за годишна оценка на напредокот на јавната администрација во Република Македонија за 2016 година, преку обезбедување на локална експертиза и логистика на персоналот и меѓународните експерти ангажирани од СИГМА. Активностите вклучуваа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во организација и координација на состаноци со релевантните институции, обезбедување на релевантни документи, преглед и анализа на доставената документација од институциите и поддршка на подготовката на извештајот на СИГМА.

Период

25.01.2017 - 31.07.2017

Статус

Во тек

Граѓанинот на прво место

Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации во усвојувањето на отворените политики на локалната власт, за ефикасно учество во развојот, донесување одлуки, креирањето на јавното мислење и мониторинг на политики на национално и локално ниво.

Период

20.11.2015 - 20.05.2017

Статус

Реализиран

Поголема партиципација – подобри политики и регулативи

Промовирање на принципите на добро владеење (отчетност, транспарентност, учество, ефикасност и кохерентност) преку засилено влијание на граѓанските организации во процесот на оценка (евалуација) на јавните политики и донесување одлуки.

Период

01.08.2015 - 31.10.2016

Статус

Реализиран

Дизајн на основни и напредни е-модули за родова рамноправност и родова интеграција

Дизајн на основни и напредни е - модули за родова рамноправност и родова интеграција во националнитепланови и буџетирања за јавната администрација Првиот модул е насочен за стручни и административни позиции во јавната администрација, а вториот за професионални и менаџерски позиции во јавната администрација.

Период

01.01.2015 - 31.12.2015

Статус

Реализиран

Мрежа 23

Подобрување на влијанието на граѓанските организации во процесот на пристапување во ЕУ, преку активно вклучување во мониторинг и евалуација на јавните политики и спроведување на законодавството на ЕУ со фокус на Поглавје 23 - Правосудство и фундаментални права.

Период

01.05.2014 - 01.08.2015

Статус

Реализиран

Принципи за Јавна Администрација

Во март 2015, Центарот за управување со промени потпиша договор за фасилитирање со СИГМА мисијата во Македонија за годишна оценка за напредокот на македонската јавна администрација, по барање на Европската комисија.

Основното мерење за јавната администрација ги опфати следните области: Стратешка рамка за реформа на јавната администрација, развој на политики и координација, јавен сервис и управување со човечки ресурси, отчетност, испорака на услуги и Управување со јавните финансии, вклучувајќи ги и надворешната ревизија и јавните набавки.

Период

01.03.2015 - 31.03.2015

Статус

Реализиран

Поддршка за реформите во јавната администрација

Проектот опфаќа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во процесот на реформи на јавната администрација.

Период

01.06.2013 - 31.03.2015

Статус

Реализиран

Воведување на европските стандарди за квалитет во работата на општинската администрација - CAF

Воведување на европските стандарди за управување со квалитет во работата на општинската администрација – Заедничка рамка за проценка CAF.

Период

01.09.2013 - 31.03.2014

Статус

Реализиран

Подобрување на регулаторниот процес во Македонија

Процесот резултираше со усвојување на ПВР методологија, шаблони и промени во владините процедури, анализа на процесот три години подоцна и поедноставување на процедурите. Процесот беше спроведен заедно со Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија Сектор за економски политики и регулаторна реформа и со Министерството за информатичко општество и администрација.

Период

01.03.2012 - 30.06.2013

Статус

Реализиран

Поддршка за реформите во јавната администрација

Проектот опфаќа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во процесот на реформи на јавната администрација.

Период

01.01.2011 - 30.06.2013

Статус

Реализиран

Градење на административни капацитети за ЕУ интеграција

Проектот опфаќа поддршка на Секретаријатот за европски прашања во градење административни капацитети за интеграција во Европската Унија

Период

01.04.2009 - 31.03.2011

Статус

Реализиран

Градење административни капацитети за ЕУ интеграции

Проектот опфаќа поддршка на Секретаријатот за европски прашања во градење административни капацитети за интеграција во Европската Унија.

Период

01.04.2007 - 31.03.2009

Статус

Реализиран

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk