Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права

Поттикнување на медиумите и граѓанските организации и да се овозможи амбиент за остварување на правата на слободата на изразување и медиумскиот интегритет, како клучен елемент за понатамошна поддршка на земјата во процесот на пристапување во ЕУ.

Период 01.01.2016 - 01.01.2018

Донатор: IPA Civil Society Facility and Media Programme, ЕУ

Краен корисник на проектот: Граѓански организации (ГО) и сите граѓани на Р. Македонија

Главна цел:

Проектот има три главни цели (1) Подобрување на условите за квалитетно истражувачко новинарство во улога на заштита на човековите права и судството, кое ќе биде достапно за сите граѓани, (2) Јакнење на капацитетите на граѓанските организации кои работат на овозможување на слобода на изразување и медиуми, преку креирање на платформа за нивна соработка, а за зголемување на нивното влијание врз креирањето политики во однос на слободата на медиумите, и (3) Подобрување на правната, регулаторна и политичка средина за развој на слободата на изразување и на медиумите, како и интегритетот на медиумите.

Очекувани резултати:

  • Зајакнат интегритет на медиумите и професионалноста на новинарите и медиумските здруженија,
  • Зајакнати капацитетите на граѓанските организации во областа на слободата на изразување и медиумите,
  • Засилено влијание врз процесот на креирање политики во врска со слободата на медиумите, како и подобрување на соработката преку воспоставување на платформа за дијалог,
  • Стимулирана потреба за квалитетно новинарство,
  • Подобрени услови за развој на квалитетно истражувачкото новинарство преку современи / иновативни пристапи во областа на човековите права и судството (Поглавје23 и 24),
  • Зголемена медиумска писменост и разбирање на улогата на професионалното и на етичкото новинарство во печатените и електронските медиуми,
  • Унапредена и усвоена политика и законски предлози во согласност со начелата на ЕУ за квалитетни закони, утврдени во Европската правна практика и индикаторите наведени во резолуциите на Советот на Европа кои се однесуваат на идентификувани недостатоци.

 

Проектот е финансиран од Европската Унија, а ко-финансиран од Британска амбасада Скопје.Проектот е имплементиран заедно со Институтот за човекови права

Галерија на проектот

Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права

Состанок за потпишување на договри за грантови

Видео

,,Истражувачите во акција"

,, Истражувачите во акција" интервју на Алсат телевизија со Искра Белчева - Ристовска , проектен менаџер во ЦУП 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk