Повик 08/2018- набавка на услуги за изработка на инфографици, промотивни видеа и кампања на социјални медиуми

schedule Дата: 08.08.2018 година

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испораката на јавни услуги“ кој е финансиран од Европската Унија, има потреба од набавка на услуги за изработка на инфографици, промотивни видеа и кампања на социјални медиуми.  

Подетален опис на бараните услугите се наоѓа во техничката спецификација, која е дел од овој повик.    

Фази на спроведување (прелиминарна временска рамка)

Потребно е да се испорачаат услугите по барање на нарачателот, а најдоцна до јуни 2019 година.

ЦУП го задржува правото на утврдување на временската рамка за испораката на нарачаните услуги од страна на добавувачот. 

Ве охрабруваме да ни доставите Ваша понуда за горенаведената покана. Понудата треба да ги содржи следните елементи:


file_copy Документација за повикот


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk