Набавка на услуги за планирање и спроведување анкети, утврдување на јавно мислење и други истражувачки услуги

schedule Дата: 25.09.2018 година

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“ кој е финансиран од Европската Унија, има потреба од набавка на услуги за  планирање и спроведување анкети, утврдување на јавно мислење и други истражувачки услуги.   

Подетален опис на бараните услугите се наоѓа во тендерската документација и во спецификацијата која е дел од овој повик.    

  1. Фази на спроведување (прелиминарна временска рамка)

Потребно е да се испорачаат услугите во текот во октомври  и ноември 2018 година.

ЦУП го задржува правото на утврдување на временската рамка за испораката на нарачаните услуги од страна на добавувачот.


file_copy Документација за повикот


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk