Се формираше ЦИВИТАКС групата, составена од ГО, академски институции и индивидуалци

Дата: 17.10.2018

На 10 октомври 2018 година се формираше ЦИВИТАКС - Група за фискални прашања во граѓанскиот и академскиот сектор и кај физичките лица. Целта на Групата ЦИВИТАКС е да подига иницијативи, анализира и истражува и да ги застапува фискалните прашања, што ги засегаат граѓанските организации, академските институции и физичките лица, како и да го застапува правото на правна извесност во оваа област како човеково право.

Основачките членови на групата се:

1. Center for Economic Analyses - CEA
2. Finance Think
3. Центар за даночна политика / Centre for Tax Policy
4. Institute of Social Sciences and Humanities - Skopje
5. Institute for Democracy 'Societas Civilis' Skopje
6. Фондација Отворено општество - Македонија / Foundation Open society - Macedonia
7. Transparency International Macedonia
8. Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
9. Институт за комуникациски студии / Institute for Communication Studies
10. Eurothink - Centre for European Strategies
11. Центар за управување со промени - ЦУП / Center for Change Management
12. Институт за европска политика (ЕПИ)/European Policy Institute - EPI
13. Verica Hadzi Vasileva-Markovska
14. Крсто Несторов

Придружен член на Групата може да биде секоја граѓанска организација, академска институција и/или физичко лице.

Статусот на придружен член се стекнува со испраќање Писмо за интерес во кое кандидатот за придружен член се обврзува на почитување на принципите и политиките на Групата, на следната адреса: grupa.civitax@gmail.com.

 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk