Бизнис планирање за почетни бизниси во полн ек!

Дата: 23.11.2018

Визионирање нанапред и разработка на идеи за назив на компанијата, како и утврдување главни проблеми кои треба да се разрешат во фазата на започнувањe!

 

 

Planifikimi i biznesit për bizneset fillestare në aktivitet të plotë!

Vizionim dhe zhvillim i ideve për emrin dhe titullin e kompanisë, si dhe identifikimin e problemeve të mëdha që duhet të zgjidhen në fazën fillestare!

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk