Обука за техничко-технолошки и професионални стандарди

Дата: 03.12.2018

Тековно се одржува обука за техничко-технолошки и професионални стандарди во рамки на проектот „Надминување на јазовите меѓу мултинационалните компании и малите и средни претпријатија во Македонија“, финансиран од Европска унија, имплементиран од Finance Think и Центар за Управување со Промени.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk