Втора бизнис средба со жени претприемачки од Полошкиот регион

Дата: 23.01.2019

Плодна дискусија и разработка на планови за следни инвестиции се дел од втората бизнис средба со жени претприемачки од Полошкиот регион. 

На 23.01.2019 во Тетово се одржа втората од серијата на бизнис средби со жени претприемачки од Полошкиот регион. Средбата беше во рамки на проектот „Развој на микро—претпријатија на жени во прекуграничниот регион“, кој е поддржан од Делегацијата на ЕУ во Македонија, а е во реализација на Центарот за управување со промени, како носител проектот, и Институтот за човекови права од Скопје, Фондацијата „Егалите“ од Камењане и Центарот за компаративни и меѓународни студии (CCIS) од Тирана, како партнери на проектот. На средбата, жените претприемачки учествуваа во разработка на бизнис планови за следни инвестиции, а во текот на целиот процес, преку конкретни совети, беа менторирани од страна на стручен консултант.

 

 

 

Pjesë e takimit të dytë me gratë sipërmarrëse nga rajoni i Pollogut janë diskutimi dhe zhvillimi i planeve për investime të ardhshme.

Me 23.01.2019 në Tetovë u mbajt takimi i dytë nga seritë e biznes takimeve me gratë sipërmarrëse nga rajoni i Pollogut. Takimi ishte në kuadër të projektit ‘’Zhvillimi i mikro-ndërmarrjeve të grave në rajonin ndërkufitar’’, i cili është i mbështetur nga Delegacioni i BE-së në Maqedoni, dhe është në realizim të Qendrës për menaxhimin me ndryshimet, si bartës i projektit dhe Institutit për të drejtat  njerëzore nga Shkupi, Fondacioni ‘’Egalite’’ nga Kamjani dhe Qendra për studime komparative dhe ndërkombëtare (CCIS) nga Tirana, si partnerë të projektit. Në takim, gratë sipërmarrëse morrën pjesë në përpunimin e biznes planeve për investimet e rradhës, ndërsa gjatë gjithë procesit, nëpërmjet këshillave konkrete, ishin të mentoruara nga ana e konsultantit profesional.

Галерија на новоста

Втора бизнис средба со жени претприемачки од Полошкиот регион

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk