Работилница на тема „Кон подостапни и поквалитетни јавни услуги на општинско ниво“

Дата: 31.01.2019

Мрежата на граѓански организации за подобрување на јавните услуги одржа работилница на тема:

„Кон подостапни и поквалитетни јавни услуги
на општинско ниво“, а се презентираа и резултатите  на клучните наоди од спроведената анкета за задоволство на граѓаните од јавните услуги.

Проект: Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги.

 

Галерија на новоста

Работилница на тема „Кон подостапни и поквалитетни јавни услуги на општинско ниво“

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk