Работилница за стратешка отчетност

Дата: 19.02.2019

 Размена на искуства и стекнување знаења за најдобрите практики во областа на секторското планирање и практикување на отчетност е целта на работилницата која ја спроведуваме од денес до 21.02.2019.

Учесници на работилницата се административни службеници од 4 институции кои се целна група на проектот: Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика и Секретаријатот за европски прашања. Покрај од овие институции, учесниците доаѓаат и од секторските институции кои се вклучени во линијата на отчетност кон овие 4 институции.

Теми на работилницата ќе бидат: секторско планирање, поими на отчетност, одговорност и надлежност, поставување клучни индикатори на успешност, модели на известување, меѓу-институционална соработка и сл.

Предавач на работилницата е експерт од Канада, г-динот Тед Тунис, кој има повеќе од 25 годишно искуство во дизајнирање и испорака на модели за стратешко планирање и отчетност за институции од јавниот сектор во Канада и на меѓународно ниво.

Благодарност до Британската Амбасада Скопје со чија помош ја реализираме оваа работилница.

Галерија на новоста

Работилница за стратешка отчетност

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk