Едукативна бизнис средба за развивање на финансиски план и продажни вештини

Дата: 27.02.2019

Едукативна бизнис средба за развивање на финансиски план и продажни вештини

Шестата работилница наменета за жени од Полошкиот регион кои развиваат свои бизниси се одржа на 26.02.2019 во хотел „Лирак“, Тетово. На оваа едукативна бизнис средба со помош на стручни консултанти од Macedonia Export Consulting се работеше на финализација на финансиските планови, на развивање на продажните вештини и на личните предизвици во продажбата. Средбата е во рамките на проектот „Развој на микро—претпријатија на жени во прекуграничниот регион“, кој е финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Скопје.

 

Takim edukativ biznesi  për zhvillimin e planit financiar dhe aftësive shitëse

Seminari i gjashtë për gratë nga rajoni i Pollogut që zhvillojnë bizneset e tyre u mbajt më 26.02.2019 në hotelin "Lirak", Tetovë. Në këtë takim edukativ për biznes, me ndihmën e konsultantëve nga Macedonia Export Consulting, u bë finalizimi i planeve financiare, zhvillimi i aftësive të shitjes dhe sfidat personale në shitje. Takimi është pjesë e projektit "Zhvillimi i mikro-ndërmarrjeve të grave në rajonin ndërkufitar", i cili financohet nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shkup.

 

Галерија на новоста

Едукативна бизнис средба за развивање на финансиски план и продажни вештини

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk