Осмомартовска деловна средба за вмрежување на бизнис жени од регионите на Полог и Елбасан

Дата: 11.03.2019

Жените во регионите на Полог од македонска страна и Елбасан од албанска страна, за жал, сè уште не се сметаат за вреден потенцијал во бизнисот и извор на приход за семејствата. Во овие региони преовладуваат предрасудите дека жените не можат да бидат подеднакво добри како мажите во бизнисот. Жените и младите девојки често се советуваат да останат дома и да бидат посветени исклучиво на домашните обврски, како единствена важна улога којашто ја имаат жените во општеството.

Токму затоа, Центар за управување со промени во соработка со Институт за човекови права, Фондација „Егалите“ од Камењане и Центарот за компаративни и меѓународни студии од Тирана, одлучија да реализираат едно поинакво одбележување на Меѓународниот ден на жената – 8ми март, односно да спроведат Деловна средба за вмрежување на бизнис жени од регионите на Полог и Елбасан, која се одржa од 08 до 09 март 2019 год. во хотел „Гранит“ - Охрид.

Целта на средбата беше преку претставување на компаниите од регионите на Полог и Елбасан и споделување на искуствата на бизнис жените од овие региони да се разгледаат можностите за нивно деловно поврзување и соработка во секторите во кои работат. Во исто време, средбата имаше за цел да ги охрабри жените претприемачки за поголемо учество во бизнис секторот и поголем придонес во развојот на економијата на двете земји.

Настанот беше финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Скопје.

_____________

Takim zyrtar i 8 Marsit për rrjetëzimin e grave të biznesit nga rajonet e Pollogut dhe Elbasanit

Për fat të keq, gratë në rajonet e Pollogut nga ana e Maqedonisë dhe të Elbasanit nga ana e Shqipërisë nuk konsiderohen si potencial të vlefshëm në biznes dhe burim të ardhurash për familjet. Paragjykimet mbizotërojnë në këto rajone që gratë nuk mund të jenë aq të mira sa burrat në biznes. Gratë dhe vajzat shpesh këshillohen që të qëndrojnë në shtëpi dhe të angazhohen ekskluzivisht ndaj përgjegjësive vendore si roli i vetëm i rëndësishëm që gratë kanë në shoqëri.

Prandaj, Qendra për Menaxhimin me Ndryshime në bashkëpunim me Institutin për të Drejtat e Njeriut, Fondacioni "Egalite" nga Kamjani dhe Qendra për Studime Krahasuese dhe Ndërkombëtare nga Tirana, vendosën të realizojnë një festë ndryshe të Ditës Ndërkombëtare të Grave - 8 Mars, gjegjësisht një takim biznesi për rrjetëzimin e grave të biznesit nga rajonet e Pollogut dhe Elbasanit, që u mbajt nga 08 deri më 9 mars 2019. në hotel "Granit" - Ohër.

Qëllimi i takimit ishte të prezantojë kompanitë nga rajonet e Pollogut dhe Elbasanit dhe të ndajnë përvojat e grave të biznesit nga këto rajone për të shqyrtuar mundësitë për lidhjet e tyre të biznesit dhe bashkëpunimin në sektorët në të cilët ata punojnë. Në të njëjtën kohë, takimi synonte të inkurajojë gratë sipërmarrëse për pjesëmarrje më të madhe në sektorin e biznesit dhe kontribut më të madh në zhvillimin e ekonomisë të të dy vendeve.

Evenimenti u mbështet financiarisht nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shkup.

Галерија на новоста

Осмомартовска деловна средба за вмрежување на бизнис жени од регионите на Полог и Елбасан

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk