Сесии за техничка поддршка за изработка на бизнис план во Елбасан, Албанија

Дата: 17.04.2019

Техничката поддршка во изработката на бизнис планот е основна компонента во изградбата на успешен стартап бизнис. Токму затоа, нашите проектни партнери, Центарот за компаративни и меѓународни студии во соработка со Центарот Месдхеу од Тирана, Албанија на 16.04.2019 во Елбасан започнаа циклус на сесии за техничка помош наменети за 35 жени кои започнуваат да развиваат свој бизнис.

Предавач на обуките беше д-р Елса Гега, која на сесиите даде генеречки совети и им помогна на учесничките да направат напредок во процесот на развивање на бизнис идеите. Овие сесии на младите жени во Елбасан им помагаат да пронајдат одлични решенија за проблемите со кои се соочуваат при стартувањето на бизнисот - без оглед дали се финансиски или технолошки проблеми, пристап до пазарот и сл. Сесиите им помогаат да ги разгледаат трендовите во развојот на технологијата и променливата динамика на пазарот, како да изградат алтернативни извори на приходи и да ја зголемат и зацврстат позицијата на пазарот.

Овие обуки се спроведуваат во рамки на проектот „Развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област“, кој е поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Скопје.

Сесиите за техничка поддршка продолжуваат...

------------------------------------------------

Mbështetja teknike në përgatitjen e planit të biznesit është një komponent thelbësor në ndërtimin e një biznesi-start up të suksesshëm. Prandaj, partnerët tanë në projekt, Qendra për Studime Krahasuese dhe Ndërkombëtare në bashkëpunim me Qendrën Mesdheu nga Tirana, Shqipëri, më 16 prill 2019 në Elbasan, filluan një sërë takimesh për asistencë teknike për 35 gra që po fillojnë të zhvillojnë biznesin e tyre.

Ligjëruese në trajnime ishte Dr. Elza Gega, e cila dha këshilla të përgjithshme në seanca dhe i ndihmoi pjesëmarrësit të përparonin në procesin e zhvillimit të ideve të biznesit. Këto seanca të grave të reja në Elbasan i ndihmojnë ata të gjejnë zgjidhje të mëdha për problemet me të cilat ballafaqohen kur fillojnë një biznes - qofshin ato probleme financiare apo teknologjike, qasje në treg etj.

Sesionet i ndihmojnë ata të shqyrtojnë trendët në zhvillimin e teknologjisë dhe ndryshimin e dinamikës së tregut, si të ndërtojnë burime alternative të të ardhurave dhe të rrisin dhe forcojnë pozicionin e tregut. Këto trajnime zhvillohen në kuadër të projektit "Zhvillimi i mikro-ndërmarrjeve të grave në zonën ndërkufitare", i cili mbështetet nga Delegacioni i Bashkimit Evropian, Shkup.

Sesionet tona mbështetëse teknike vazhdojnë...

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk