Прва менторска советодавна работилница од областа на дизајнот и изработка на лого и промотивен материјал

Дата: 21.06.2019

Вчера (20.06.2019) во соработка со Foxel од Тетово ја реализиравме првата менторска советодавна работилница од областа на дизајнот и изработка на лого и промотивен материјал. Менторските работилници во рамките на проект за развој на микропретпријатија на жени од прекуграничната област се ставени во функција на развивање сопствен бренд и препознатливост. Се испорачуваат како поддршка во мали групи за жени кои се заинтересирани да основаат свој бизнис или веќе основале сопствено претпријатие во прекуграничниот регион. 

____________________

Dje (20.06.2019) në bashkëpunim me Foxel nga Tetova e realizuam punëtorinë e  parë mentoruese këshilluese në lëminë e dizajnit dhe përpunimit të logos dhe materialit promovues. Punëtoritë mentoruese në kuadër të projektit janë vënë në funksion të zhvillimit të brendit dhe njohje të biznestit nga tjerët. Jepen si përkrahje në grupe të vogla të grave të cilat janë të interesuara të themelojnë biznese ose që tani më kanë themeluar ndërmarrje vetanake në rajonin ndërkufitar.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk