Центар за управување со промени | Новости

Обуки за бизнис планирање на жени претприемачки

Дата: 16.12.2019

Ја заокруживме обуката за бизнис планирање. Преку практични вежби и интерактивни обуки над 40 жени во прекуграничниот регион МК/АЛ  ги совладаа техниките за развој на бизнис планови и ги надградија знаењата за започнување на сопствен бизнис и промовирање на истиот. Како резултат на обуките се овозможи поголемо поврзување на жените од прекуграничниот регион и зголемување на можноста за нивна идна соработка.
ЦУП заедно со партнерите CCISИнститут за човекови права ИЧП / Institute for Human Rights IHR и Foundation Egalite/Fondacioni Egalite/Фондација Егалите ја спроведоа тридневната обука со поддршка на Delegation of the European Union, Skopje.

I permbyllem trajnimet per biznis plane. Me ane te ushtrimeve praktike dhe trajnimeve interaktive mbi 40 gra te rajonin nderkufitar Maqedoni-Shqiperi i pervetesuan teknikat e zhvillimitnte biznis planeve dhe zgjeruan njohurite per nisje te biznesit personal si dhe promocion te tij.
Si rezultat i trajnimeve u mundesua lidhje te grave te rajonin nderkufitar dhe rritje te mundesis te bashkpunimit te tyre ne te ardhmen.

QMN bashke me partneret CCISИнститут за човекови права ИЧП / Institute for Human Rights IHR dhe Foundation Egalite/Fondacioni Egalite/Фондација Егалите e realizuan puntorine me ndihme te 🇪🇺️Unionit Europian.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk