Воведување на европските стандарди за квалитет во работата на општинската администрација - CAF

Воведување на европските стандарди за управување со квалитет во работата на општинската администрација – Заедничка рамка за проценка CAF.

Период 01.09.2013 - 31.03.2014

Донатор: Британска амбасада преку ДИВ (Дипломатски влијанија и вредности)

Краен корисник на проектот: Општините Тетово, Центар и Охрид, Македонија

Главна цел:

Воведување на европските стандарди за управување со квалитет во работата на општинската администрација Introducing European standards for quality management of the work of municipal administration КАФ – Заедничка рамка за проценка.

Очекувани резултати:

Воведени стандарди за управување со квалитет преку  quality management standards through Заедничка рамка за проценка (КАФ), во општините Тетово, Охрид и општината центар во Скопје, што придонесе во продобрување на квалитетот на услугите спрема граѓаните и подобрување на работата во јавната администрација преку вклучување на граѓаните во донесувањето на одлуки, развој на чувството за општествена одговорност, зајакнување на процедурите за планирање и набљудување на буџетите и информирање на граѓаните.

Проектот е поддржан од Британската амбасадаГалерија на проектот

Поддршка за воведување на стандарди за квалитет во јавен сектор CAF

Воведување на CAF во Општина Охрид

Воведување на CAF во Општина Центар

Воведување на CAF во Општина Тетово

business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk