Весна Бочварска Цветковска

Проектен менаџер

Весна Бочварска Цветковска е Магистер по југо-источно европско право и европска интеграција стекнато на Карл Франц Универзитетот во Грац, Австрија со магистерска теза: „Реформите во јавната администрација за време на претходната декада“. 

Нејзиното претходно образование т.е. бакалаварска степен ја стекнува на Софиски Универзитет „Св. Климент Охридски“во Софија, Бугарија на специјалност Европеистика. По нејзиното дипломирање во 2007, работи на проекти поддржани од Британска Амбасада во областа на реформите во јавната администрација и претпристапен процес во ЕУ во соработка со многу владини институции и интернационални организации.

Од 2012 година, таа е сертифициран обучувач, како и надворешен оценувач на КАФ моделот за квалитет во управувањето во јавната администрација. Таа беше ангажирана да го воведе моделот во неколку владини институции и општини по последниве години. Нејзиното работно искуство и интерес се главно во сверата на градење на капацитетите на јавната администрација, развој на стандарди за Управување со човечки ресурси, воведување на европски техники и инструменти за подобро управување со квалитетот, управување со промени, управување и развој на проекти, финансиско управување на проекти и сл. Од 2009 година, таа е еден од основачите на Здружението за развој – Центар за управување со промени, каде работи како проектен координатор и финансиски менаџер. Таа е автор на неколку публикации.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk