Анета Иванова Стојаноска | ЦУП
Сподели

Анета Иванова Стојаноска

Истражувач

 

 

Анета Иванова Стојаноска е дипломиран правник со положен правосуден испит и повеќе од 15 години работно искуство во државна администрација и како независен консултант за правни прашања од различни области на правото, како и прашања поврзани со организациски структури. Учесник е во подготовка на голем број закони и подзаконски акти поврзани со реформата на јавната администрација, имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација, воспоставување на Каталогот на услуги. Како независен консултант учествува во проекти и активности поврзани со поддршка на организациските процеси во институции од јавниот сектор на централно и локално ниво.

Течно зборува англиски и италијански јазик.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk