Повици | ЦУП

Повици

Сподели

Повторен повик за избор на шест производи за маркетинг кампања

schedule Дата на објава: 24.06.2020

alarm Краен рок на повикот: 01.07.2020

Продолжен повикот за избор на 6 производи на жени претприемнички во рамки на проектот  „Развој на микро-претрпијатија на жени во прекуграничната област“!

На повикот може да се пријават жени со регистриран бизнис од Полошкиот и Охридско-Струшкиот регион.

Рокот за поднесување на апликацијата е до 01.07.2020год.

П О В И К за избор на шест производи за маркетинг кампања

schedule Дата на објава: 09.06.2020

alarm Краен рок на повикот: 15.06.2020

Во рамките на проектот „Развој на микропретпријатија на жени во преку-граничната област”, на ден 09.05.2020 година е објавен повик за избор на шест производи од регионите Полог и Елбасан за кои е предвидено спроведување на маркетинг кампања во прекуграничниот регион и регионално. Повикот е отворен и може да учествуваат сите претпријатија во сопственост на жени од регионите Полог и Елбасан.

Повик 08/2020 за за набавка на услуги за планирање и спроведување анкети за утврдување на јавно мислење

schedule Дата на објава: 19.05.2020

alarm Краен рок на повикот: 29.05.2020

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на програмата „Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието” која е финансирана од Европската Унија, има потреба од набавка на услуги за планирање и спроведување анкети за утврдување на јавно мислење.  

ПОВИК 06/2020 за набавка на услуги за изработка на промотивни видеа и кампања на социјални медиуми

schedule Дата на објава: 16.04.2020

alarm Краен рок на повикот: 26.04.2020

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на програмата „Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието” која е финансирана од Европската Унија, има потреба од набавка на услуги за изработка на промотивни видеа и кампања на социјални медиуми. Подетален опис на бараните услугите се наоѓа во техничката спецификација, која е дел од овој повик.

Повик за услуги- експерт за следење и анализа на политики

schedule Дата на објава: 23.03.2020

alarm Краен рок на повикот: 30.03.2020

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на програмата „Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието” која е финансирана од Европската Унија, има потреба од набавка на услуги за следење и анализа на политики. Подетален опис на бараните услугите се наоѓа во Проектната задача (ТоР), која е дел од овој повик.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk