Покана за доставување понуди за ангажирање на правни експерти за подготовка на прирачник за слободата на изразување

schedule Дата на објава: 01.03.2016

alarm Краен рок на повикот: 11.03.2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година (во понатамошниот текст: Договорот за грант), проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа: 

Покана за доставување понуди (ментори)

schedule Дата на објава: 09.02.2016

alarm Краен рок на повикот: 15.02.2016

За потребите на проектот „Поголема партиципација – подобри политики и регулативи“, во рамките на програмата Цивика Моблитас, а врз основа на Договорот за грант меѓу Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Центарот за управување со промени (ЦУП), проектниот тим на ЦУП испраќа: 

Покана за доставување понуди (истражувач)

schedule Дата на објава: 09.02.2016

alarm Краен рок на повикот: 15.02.2016

За потребите на проектот „Поголема партиципација – подобри политики и регулативи“, во рамките на програмата Цивика Моблитас, а врз основа на Договорот за грант меѓу Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Центарот за управување со промени (ЦУП), проектниот тим на ЦУП испраќа:

Покана за доставување понуди (правен експерт)

schedule Дата на објава: 25.01.2016

alarm Краен рок на повикот: 05.02.2016

За потребите на проектот „Граѓанинот на прво место“ (финансиран од Сектор за централно финансирање и склучување на договори на Министерството за финансии на Република Македонија, во рамките на Националната програма за помош при транзиција и институционална надградба 2011), а врз основа на Договорот за грант, Центарот за управување со промени - ЦУП испраќа:

Покана за доставување понуди (Е-влада и истражување)

schedule Дата на објава: 21.01.2016

alarm Краен рок на повикот: 01.02.2016

За потребите на проектот „Граѓаните на прво место“ (финансиран од Сектор за централно финансирање и склучување на договори на Министерството за финансии на Република Македонија, во рамките на Националната програма за помош при транзиција и институционална надградба 2011), а врз основа на Договорот за грант, Центарот за управување со промени - ЦУП испраќа:

business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk