Пoвик 02/2019 за набавка на услуги – изработка на кратки видеа

schedule Publish date: 27.05.2019

alarm Call deadline: 07.06.2019

За потребите на проектот „Развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област“, кој е финансиран од Делегацијата на Европската Унија, Центарот за управување со промени - ЦУП објавува:

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 02/2019 за набавка на услуги – изработка на кратки видеа

Повик 10/2019 за набавка на услуги за изработка на Патоказ за подобрување на јавните услуги

schedule Publish date: 04.03.2019

alarm Call deadline: 11.03.2019

 Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испораката на јавни услуги“ кој е финансиран од Европската Унија и кофинансиран од Британската Амбасада Скопје,  има потреба од набавка на услуги за изработка на Патоказ за подобрување на јавните услуги.

Call 01/2019 for foreign investors

schedule Publish date: 26.02.2019

alarm Call deadline: 05.03.2019

 The Centar  for Change Management within the project "Bridging the gaps between multinational companies and domestic small and medium size enterprises in Macedonia" financed by the European Union,replicas de relojes publishes a call for foreign investors in the country for inclusion in a mentoring program for small and medium enterprises.

Call for procuring services for organizing final conference

schedule Publish date: 21.11.2018

alarm Call deadline: 26.11.2018

The Center for Change Management is procuring services for organizing final conference of the project "Monitoring Principles of Public Administration in Preserving Good Governance Values".

Str. Rajko Zhinzifov no.44-1,
1000 Skopje, Macedonia

Tel: +389 2 6092 216
Fax: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk