Кристина Илиевска | ЦУП
Сподели

Кристина Илиевска

Проектен асистент

Кристина е дел од тимот на ЦУП од 2018 година. Започна како волентер во рамки на проектот “Следење на административната правда“ и се стекна со знаење за прибирање и обработка на податоци. По Успешно завршената обука за архивско и административно работење, ја презеде архивата на ЦУП како и административните работи. Исто така е задолжена за веб страната и социјалните мрежи на ЦУП. Во 2019  беше проектен асистент на проектот “Надминување на јазот помеѓу мултинационалните компании и домашните МСП“, а од јануари 2020 година е дел од тимот во рамки на работната програма- „Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието“. Зборува англиски и германски јазик.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk