Нада Димитриевска | ЦУП
Сподели

Нада Димитриевска

Проектен координатор

Нада Димитриевска е магистер по правни науки со положен правосуден испит. Има одбранети тези во областа на Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Има учествувано на меѓународен циклус на ЕНА ( Национална школа за администрација на Франција) во областа на борба против корупција. Исто така има учествувано во Straniak академија за демократија и човекови права, академија воспоставена од Ludwig Boltzmann институтот за човекови права од Виена. Има посетувано бројни меѓународни и национални работилници, обуки и курсеви од областа на човековите права, правна регулатива и работа на државните органи. 
Има 13 годишно работно искуство е од областа на државната администрација, парламентарна работа како и системот и работата на органите на државната управа. 
Зборува англиски и се служи со францускиот јазик. 
Се занимава и има знаење на Front – end development.
 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk