Набавка на централен портал за отворени податоци

schedule Дата: 07.03.2018 година

Центарот за управување со промени во рамките на проектот „Поддршка на процесот на реформи во јавната администрација“, финансиран од Британската амбасада Скопје, набавува централен портал за отворени податоци за потребите на Министерството за информатичко општество и администрација.

Понудите се доставуваат во писмена форма во просториите на Центарот за управување со промени, ул. Рајко Жинзифов бр.44/1, Скопје. Крајниот рок за поднесување на понудите е 29.03.2018 година, 12 часот.

Повеќе информации може да најдете во прикачената тендерска документација.


file_copy Документација за повикот


business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk