Фани Михајловска | ЦУП
Сподели

Фани Михајловска

Надворешен експерт

Фани Михајловска е адвокат со 22 години професионално искуство во приватна пракса.

Михајловска е дипломиран правник со положен државен правосуден испит и испит во Канцеларијата за заштита на индустриска сопственост за овластени агенти. Таа е овластен претставник за интелектуална сопственост и овластен застапник за регистрација.

Од 1997 година до денес, Михајловска работи како адвокатска канцеларија која работи на повеќе области од правото,  дава општи консултации и совети во областа на практиката на граѓанското, управното и стопанското право, врши анализа на законите и прописите за области што се применуваат за интересите на клиентите и нивните трансакции и врши анализа на измени и дополнувања на закони и регулативи бидејќи тие влијаат врз клиентот. Како адвокат застапува компании и физички лица во судовите во Република Северна Македонија, врши застапување во министерства, општини, владини агенции и други агенции, спроведува регистрации и пополнувања на апликации во врска со отворање компании, разни организациски промени во корпоративна природа, регистрација и обновување на регистрација на интелектуална сопственост, трговски марки и авторски права, трајно и целосно застапување и правни совети до производствените и трговските компании, институтите и фирмите од земјава и странство.

Михајловска има искуство со бројни управни случаи, застапувајќи клиенти пред јавните власти. Овие искуства доведуваат до соработка со невладината организација Центар за управување со промени (ЦУП) за проекти за граѓански-ориентиран пристап кон испорака на јавни услуги со главна цел за зајакнување на вклученоста на граѓанското општество во реформите во јавната администрација и следење на административната правда за отворање поширока широка јавна расправа за менување на свеста за важноста на ефикасноста и ефективноста во јавната администрација во служба на граѓаните.

Како член на Правниот животен центар за новинари ЕРИНА Скопје, има работено на повеќе проекти: „Проценки и препораки за можностите за рано ратификување и спроведување на AARHUS конвенцијата во Република Македонија“ поддржан од РЕЦ-Будимпешта, проект „Крушево - Хабитат за луѓето” поддржан од Фаре, Проектот „Зелено гласање “, поддржан од ИВЗ, УСАИД, Проектот„ Закон за пристап до информации за животната средина“, поддржан од ISC, УСАИД.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk