Југослав Георгиевски | ЦУП
Сподели

Југослав Георгиевски

Надворешен експерт

Југослав Георгиевски е дипломиран правник со повеќе од 12 години искуство во процесите на реформа на јавната администрација во Република Северна Македонија и земјите од Југозападен Балкан. Југослав е истакнат експерт за развој, имплементација и следење на упатствата за подобрување на институционалната правна рамка, како и за областите на организирање и работење на административни тела, поедноставување на административните процедури, регулаторна гилотина, намалување на дискреционите овластувања, управни спорови, вработени во јавниот сектор, административни службеници, врвно раководство, електронско управување, електронски потпис и електронски комуникации.

Понатаму, беше вклучено во изготвување на повеќе од 300 закони и подзаконски акти во процесот на регулаторна гилотина и намалување на дискреционите овластувања, вклучително и Законот за општа управна постапка, материјалните закони кои беа усогласени со новиот ЗОУП, Законот за управни спорови, Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административни службеници, Законот за врвно раководство, новиот Закон за организација и работа на органите на дравна управа и сите релевантни подзаконски акти. Тој исто така е вклучен во спроведувањето на сите овие закони и подзаконски акти, во воспоставувањето на првиот Национален систем за управување со човечки ресурси, како база на податоци за сите јавни институции и вработени, Каталогот на услуги како прва база на податоци во регионот на сите административни процедури и многу други проекти поврзани со реорганизација на администрацијата, управните постапки и управувањето со човечките ресурси. Тој има добро разбирање за локалната состојба и правната рамка во Северна Македонија во областа на јавната администрација.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk