Неда Малеска Сачмароска | ЦУП
Сподели

Неда Малеска Сачмароска

Извршен директор

Неда Малеска Сачмароска дипломирала психологија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, магистрирала социјална политика на тема Работна ангажираност во јавната (социјалната) администрација како предуслов за поефективни (социјални) јавни политики, и докторирала на студиската програма по организациски науки и менаџмент,  на тема Управување и раководење со јавната администрација насочено кон резултати низ Центар на Влада на иститот Универзитет. 

 

Малеска има 25 годишно работно искуство поврзано со развој на граѓанското општество и јавната администрација, работејќи и управувајќи со проекти финансирани од меѓународни оргнизации и донатори од различен обем и комплексност. Овие две клучни области во кои е активно инволвирана, ангажманот на граѓанското општество и реформите во јавната администрација и нудат можност за подобро разбирање на севкупниот политички контекст и динамика на реформите.

 

Од 1999та – 2007ма година работи како координатор на програми во Македонскиот Центар за Меѓународна Соработка (МЦМС), со целосна одговорност во раководење со проекти насочени кон развој и унапредување на граѓанското општество во Република Северна Македонија.  

 

Од 2007та до 2011та година го раководи тимот и проектот финансиран од Британската амбасада за Градење на административните капацитети за ЕУ интеграција во Секретаријатот за европски прашања и Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. Заедно со институциите работи на значајни промени во унапредување на процесите на стратешко планирање, развој на политиките и покохерентно планирање со приоритетите за пристапување во ЕУ дефинирани во Националната платформа за усвојување на правото на ЕУ (НПАА). Како резултат на овие напори, со поддршка на проектот воден од Малеска Сачмароска се воведува процесот на Проценка на влијанието на регулативата (ПВР) и се гради националниот механизам за негова примена во државата; се воведуваат Стандарди за управување  со човечки ресурси; и се градат институционални капацитети за користење на Инструментот за претпристапна помош (ИПА), преку обуки, работилници и менторство на националните структури.  

 

Од 2011та до 2015та година го раководи тимот и проектот финансиран од Британската амбасада во нововоспоставеното Министерство за информатичко општество и адмиистрација (МИОА) за Поддршка на реформата на јавната администрација (2011-2015), кој се фокусираше на модернизацијата на јавната администрација. Проектот предводен од Малеска Сачмароска резултираше со воспоставување на рамка за управување заснована на компетенции во јавната администрација, како составен дел на постојното законодавство (Закон за административни службеници и Закон за вработени во јавниот сектор). Со проектот се воведоа стандарди за управување со човечки ресурси во јавната администрација и стандарди управување со квалитет во јавната администрација, засновани на Заедничката рамка за проценка (CAF) на Европскиот институт за јавна администрација.

 

Од 2015 до денес, како основач и извршна директорка на Центарот за управување со промени ЦУП, водечка think-thank организација во областа на модернизација на јавната администрација, доброто упрвување, владеење на правото и европската интеграција, Малеска води голем број на развојни иницијативи и проекти во оваа сфера. Овие иницијативи и проекти резултираа со значајни промени и подобрувања на системите за управување и раководење во јавниот сектор. Со поддршка на Британската амбасада, тимот на ЦУП предводен од Малеска, и МИОА се подготви Стратегијата за отворени податоци и се воспостави Националниот портал за отворени податоци https://data.gov.mk/; се воспостави Каталогот на јавни услуги; се подготви анализа на повеќе од 130 закони и се попиша повеќе од 1230 јавни услуги на порталот uslugi.gov.mk; се разви и се стави во примена Методологијата за функционална анализа, а потоа се подржаа голем број на институции за нејзина примена; се подготви Законот за висока раководна служба и подзаконските акти; заедно со МОН успешно се дигитализираа повеќе важни услуги како упис во средно училиште; аплицирање за студентски стипендии; признавање на странски дипломи; во соработка со НДИ се работи на зајакнување на надзорната улога на Собранието итн.

 

Како национален консултант на ОЕЦД / СИГМА, од 2015 до денес таа ги поддржува оценските мисии во оценка на напредокот на реформите во јавната администрација во Македонија и во соработка со ОЕЦД/СИГМА ангажирана е и во други иницијативи како проценка на одговорноста и отчетноста на институциите, анализа на структурите и иницијативите на управување на повеќе нивоа во државата, политики на задржување на вработените итн.   

 

Малеска е автор на голем број истражувања, прирачници, упатства, и написи од доменот на јавната администрација.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk