Градење на позелена и побезбедна иднина за Северна Македонија - Поддршка за развој на програмата за имплементација на Националната стратегија за развој на енергетиката 2040 година | ЦУП
Сподели

Градење на позелена и побезбедна иднина за Северна Македонија - Поддршка за развој на програмата за имплементација на Националната стратегија за развој на енергетиката 2040 година

Фокусот на проектот е да се ревидира Националната стратегија за развој на енергетиката 2040 во согласност со редефинираната економска состојба како резултат на глобалната пандемија и понатамошното развивање на програмата за имплементација која ќе ја операционализира стратегијата во почетниот петгодишен период. Планот за имплементација на Стратегијата исто така ќе вклучи аспекти поврзани со политики и мерки кои ќе ги инкорпорираат прашањата на родова еднаквост и социјална инклузија.

Стратегијата има за цел усогласување кон политиките на ЕУ и обезбедување на потребната платформа за модернизација и трансформација на енергетскиот сектор во согласност со енергетските трендови на ЕУ. Ова ќе придонесе за зголемен пристап, интеграција и достапност на енергетските услуги, намалување на загадувањето и зголемено учество на приватниот сектор, земајќи ги предвид потенцијалот за развој на Северна Македонија.

Во рамки на проектот ќе биде развиен сеопфатен план за комуникација за Стратегијата за развој на енегетиката, односно т.н. зелено сценарио, и за петгодишната програма за имплементација со помош на која ќе се пренесе долгорочната посветеност на земјата кон енергетските реформи, при тоа градејќи доверба меѓу засегнатите страни и граѓаните.

Период 09.11.2020 - 31.03.2021

Донатор: Британската амбасада Скопје преку Фондот за добро управување (GGF).

Краен корисник на проектот: Граѓани (вклучително лица од ранливи категории), Влада на РСМ, Министерство за економија, Министерство за животна средина и просторно планирање, регулатори, енергетски здруженија и претпријатија

Главна цел:

Проектот има за цел да дефинира јасна, добро структурирана, петгодишна програма заснована на докази за спроведување на Националната стратегија за развој на енергетиката 2040 година.

Очекувани резултати:

  • Резултат 1: Ажурирана Национална стратегијата согласно најновите економски параметри и проекции за БДП.
  • Резултат 2: Изработена петгодишна програма за имплементација на Стратегијата за развој на енергетиката, одобрена од релевантните чинители, со вметнати аспекти на родова еднаквост и социјална инклузивност.
  • Резултат 3: Влада, општество, индустрија и интересни групи (вклучително и социјално / економски ранливи групи кои се засегнати од енергетската политика) се свесни за еколошките придобивки и можностите на Петгодишната програма за спроведување на Националната стратегија за развој на енергијата за скалирање инвестиции во енергетскиот сектор.

Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје, во рамки на Фондот за добро управување (GGF)Програмата е предводена од Tetra Tech.

Проектот е предводен од Public Administration International.

Галерија на проектот

Kонференција „Визија за енергетска транзиција 2040“

Видео

Çfarë perspektivë e energjisë na pret ?

Skenari "jeshil" në Strategjinë e Zhvillimit të Energjisë deri në vitin 2040 është zgjidhja më optimale për zhvillimin e vendit në vitet e ardhshme.

Kursim energjie

Rritja e pjesëmarrjes së burimeve të rinovueshme

Një hap më pranë standardeve të BE-së

Energji e qëndrueshme për një të ardhme të sigurt!

Ndërtimi i një të ardhme më të gjelbër dhe më të sigurt për Maqedoninë e Veriut

Rishikuar dhe miratuar Strategjinë Kombëtare për Zhvillimin e Energjisë 2040.

Skenari i gjelbër në strategjinë e azhurnuar për zhvillimin e energjisë deri në vitin 2040 - më optimale për zhvillimin e vendit në vitet e ardhshme.

Të përafrohet me politikat e BE-së dhe të sigurojë platformën e nevojshme për modernizimin dhe transformimin e sektorit të energjisë në përputhje me trendet e energjisë të BE-së.

Kontribuoni në rritjen e aksesit, integrimit dhe disponueshmërisë së shërbimeve energjetike, zvogëlimin e ndotjes dhe rritjen e pjesëmarrjes së sektorit privat, duke marrë parasysh potencialin e zhvillimit të Maqedonisë së Veriut.

What energy perspective awaits us?

The "green" scenario in the Energy Development Strategy until 2040 is the most optimal solution for the country's development in the coming years.

Energy saving

Increased participation of renewable sources

One step closer to EU standards

Sustainable energy for a secure future!

Building greener and safer future for North Macedonia

Revised and adopted the National Strategy for Energy Development 2040.

The green scenario in the updated strategy for energy development until 2040 - the most optimal for the development of the country in the coming years.

Align with EU policies and provide the necessary platform for modernization and transformation of the energy sector in line with EU energy trends.

Contribute to increased access, integration and availability of energy services, reduction of pollution and increased participation of the private sector, taking into account the development potential of North Macedonia.

Каква енергетска перспектива не очекува?

Зеленото“ сценарио во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година е најоптимално решение за развој на земјата во наредните години.

Заштеда на енергија

Зголемено учество на обновливи извори

Чекор поблиску кон ЕУ стандарди

Oдржлива енергија за сигурна иднина!

Градење на позелена и побезбедна иднина за Северна Македонија

Ревидирана и усвоена Националната стратегија за развој на енергетиката 2040г.

Зеленото сценарио во ажурираната стратегија за развој на енергетиката до 2040г- најоптимално за развој на земјата во наредните години.

Усогласување кон политиките на ЕУ и обезбедување на потребната платформа за модернизација и трансформација на енергетскиот сектор во согласност со енергетските трендови на ЕУ.

Придонес за зголемен пристап, интеграција и достапност на енергетските услуги, намалување на загадувањето и зголемено учество на приватниот сектор, земајќи ги предвид потенцијалот за развој на Северна Македонија.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk