Дизајн на основни и напредни е-модули за родова рамноправност и родова интеграција | ЦУП
Сподели

Дизајн на основни и напредни е-модули за родова рамноправност и родова интеграција

Дизајн на основни и напредни е - модули за родова рамноправност и родова интеграција во националнитепланови и буџетирања за јавната администрација Првиот модул е насочен за стручни и административни позиции во јавната администрација, а вториот за професионални и менаџерски позиции во јавната администрација.

Период 01.01.2015 - 31.12.2015

Донатор: UN Women

Краен корисник на проектот: UN Women; Јавната администрација

Главна цел:

Дизајн на основни и напредни е - модули за родова рамноправност и родова интеграција во националнитепланови и буџетирања за јавната администрација Првиот модул е насочен за стручни и административни позиции во јавната администрација, а вториот за професионални и менаџерски позиции во јавната администрација.

Очекувани резултати:

Два е - модули за државни службеници со цел да се зајакнат капацитетите на јавната администрација за родова еднаквост.

Проектот е поддржан од програмата UN WOMENул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk