Функционални анализи на Центрите за социјална работа и Центрите за вакцинација | ЦУП
Сподели

Функционални анализи на Центрите за социјална работа и Центрите за вакцинација

Програмата на УНИЦЕФ за 2020-2025 се фокусира на политиките релевантни за децата, првенствено за здравјето, социјалната заштита и образованието, а предложената соработка спаѓа во очекуваните резултати поврзани со здравствената и социјалната заштита. УНИЦЕФ откри дека „Службите за вакцинација во Северна Македонија регистрираат несоодветна диспозиција на мрежата на центри за вакцинација и слаб персонал, особено во регионите со поголема популација“. Некои од причините вклучуваат недостаток на средства за кадар за имунизација и недостаток на можности за напредување во сопствената кариера.

За целите на овој проект, УНИЦЕФ ја препознава суштинската улога на Центрите за вакцинација и потребата од зајакнување на нивната работа и важност на целата територија на Северна Македонија со цел поефикасно да им служи на граѓаните и да го оптимизира нивното функционирање. Затоа, спроведувањето на оваа функционална и финансиска анализа од страна на ЦУП ќе се фокусира на организациската поставеност, распределбата на ресурсите и капацитетот на работната сила на центрите за вакцинација, проектот ќе се надоврзе на наодите од ова истражување и ќе обезбеди ефективни препораки за политики до Министерството за здравство . Понатаму, ќе се развие анализа на трошоците и придобивките и можностите за финансиска одржливост, со упатување на некои иновативни опции, бидејќи обезбедувањето бесплатна универзална примарна здравствена заштита треба да биде достапна за сите. Со надградба на внатрешната организација и систематизирање на работните места во Службите за имунизација, проектот ќе придонесе за севкупно подобро владеење во здравствениот сектор, што на крајот ќе доведе до подобрување на јавните системи одговорни за опстанокот и развојот на населението. Дополнително, со цел дополнително да се зајакне квалитетот и покриеноста на услугите, проектот ќе спроведе и функционална проценка на ЦСР во руралните и во урбаните средини во Северна Македонија.

Период 01.10.2023 - 29.02.2024

Донатор: UNICEF

Краен корисник на проектот: Центри за социјална работа, Центри за вакцинација

Главна цел:

Општата цел на проектот е да придонесе за подобрени социјални и здравствени услуги за граѓаните на Северна Македонија, преку надградена и модернизирана работа и организација на Центрите за социјална работа и Службите за вакцинација.

Очекувани резултати:

Резултат 1 - Извештај од спроведената функционална анализа (ФА) во Службите за вакцинација во Северна Македонија, со препораки за организациски развој

Резултат 2 - Развиена проценка на трошковната ефикасност и план за финансиска одржливост

Резултат 3 - Кратка политика за услугите за вакцинација, што ги сумира клучните наоди и препораки за креаторите на политиките, професионалците и заедниците

Резултат 4 - Ревидиран Интерен акт за организација и Интерен акт за систематизација на конкретни релевантни работни позиции во центрите за вакцинација

Резултат 5 - Финален извештај за Компонента 1

Резултат 6 - Извештај од спроведената функционална анализа (ФА) во избрани ЦСР, со препораки за организациски развој

Резултат 7 - Препораки за политики за обезбедување подобрена организација на ЦСР, управување со перформансите и ефикасност на работењето

Резултат 8 - Подготвени акти за организациска структура и систематизација на работните места во ЦСР

Резултат 9 – Финален извештај за Компонента 2ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk