ПАРТНЕРСТВО ПРОТИВ КОРУПЦИЈА | ЦУП
Сподели

ПАРТНЕРСТВО ПРОТИВ КОРУПЦИЈА

Целта на програмата е оформи партнерство помеѓу владата и независните државни институции за да се идентификуваат заедничките приоритети, да заедно се креираат и да се заедно инвестира во активности кои ги зајакнуваат системите на национално ниво со цел да се намалат институционалните можности за корупција. Програмата ја поддржува владата и другите антикорупциски субјекти да преземат активности за справување со корупцијата кога таа ќе се појави.

Програмата работи во рамноправно партнерство со владата и независните државни ентитети за откривање, ублажување и спречување на корупцијата од сите форми и бара одговорност од државните актери. Програмата ангажира независни државни субјекти да го подобрат функционирањето на владата, соработката и координацијата; зголемување на транспарентноста на начини кои ги намалуваат можностите за корупција; и поддршка на механизмите за одговорност во работењето на владата и независните државни механизми за одговорност.

Програмата создава можности со диверзификација на антикорупциските партнерства и истражување на употребата на иновативни пристапи, алатки и технологии.

Период 01.10.2023 - 01.09.2028

Донатор: Агенцијата на САД за меѓународен развој

Краен корисник на проектот: - Владини институции;
- Независни државни агенции со мандат да се спречи корупцијата

Главна цел:

Да се ​​зајакнат националните системи за да се намалат институционалните можности за корупција и за владата и другите независни актери да преземат активности за справување со корупцијата кога таа ќе се појави.

Очекувани резултати:

• Воспоставени се ефективни системи за да се осигура дека вработените во јавниот сектор се придржуваат до стандардите за етика и интегритет;

• Развиени се силни, меѓусебно поврзани и добро функционални системи за борба против корупцијата со навремена реакција;

• Зајакнати се владините процеси, процедури и способности за намалување на ризикот од корупција;

• Се подобрува отчетноста на клучните институции кои се борат против корупцијата;

• Подобрена е ефикасноста на испораката на услугите, стандардизацијата на услугите и пристапноста до владините услуги;

• Зголемени се транспарентноста и ефикасноста на јавниот сектор.

Проектот е финансиран од Агенцијата на САД за меѓународен развој. Проектот е имплементиран од Management System International (MSI), во соработка со: Центар за управување со промени Скопје и Институт за демократија Социетас Цивилис Скопјеул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk