Давање на услуги за Координативно тело за недискриминација и последователни активности за вклучување на еднаквоста во политиките на Локално ниво | ЦУП
Сподели

Давање на услуги за Координативно тело за недискриминација и последователни активности за вклучување на еднаквоста во политиките на Локално ниво

Проектните активности се фокусирани на Развивање и спроведување на програма за градење капацитети за антидискриминација и должност за еднаквост во јавниот сектор за околу 100 претставници од локалната администрација, со соодветна застапеност на жените и мажите.

Проектните активности вклучуваат:

• Развивање на програма за градење капацитети за обука за антидискриминација и должност за еднаквост во јавниот сектор,

• Подгответе прирачник со модули за обука

•Спроведување на серија на обука за антидискриминација и должност за еднаквост во јавниот сектор за околу 100 претставници од локалната администрација како и подготовка на идните обучувачи за спроведување на обуки.

Период 01.08.2023 - 30.11.2023

Донатор: Мисија на ОБСЕ во Скопје

Краен корисник на проектот: Претставници на јавниот сектор на Локално ниво

Главна цел:

Овие активности се спроведуваат во насока на поддршка на Националното координативно тело за недискриминација.

Очекувани резултати:

Организирање на обуки за околу 100 вработени лица во јавниот сектор од локалната самоуправа во областа на недискриминација и човекови права.ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk