Принципи за Јавна Администрација

Во март 2015, Центарот за управување со промени потпиша договор за фасилитирање со СИГМА мисијата во Македонија за годишна оценка за напредокот на македонската јавна администрација, по барање на Европската комисија.

Основното мерење за јавната администрација ги опфати следните области: Стратешка рамка за реформа на јавната администрација, развој на политики и координација, јавен сервис и управување со човечки ресурси, отчетност, испорака на услуги и Управување со јавните финансии, вклучувајќи ги и надворешната ревизија и јавните набавки.

Период 01.03.2015 - 31.03.2015

Донатор: СИГМА - ОЕЦД

Краен корисник на проектот: Државни институции

Главна цел:

Поддршка на мисијата на СИГМА

Очекувани резултати:

Мерење на следните области: Стратешка рамка за реформа на јавната администрација, развој на политики и координација, јавен сервис и управување со човечки ресурси, отчетност, испорака на услуги и Управување со јавните финансии, вклучувајќи ги и надворешната ревизија и јавните набавки.

Проектот е поддржан од страна на СИГМА - ОЕЦДbusiness ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk