Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Проектот во целина се однесува на потенцијалните и постоечките жени претприемачи и ќе обезбеди неопходна поддршка за да ги зајакнат нивните деловни вештини и ќе обезбеди дополнителна техничка поддршка и помош на жените за да можат да ги развиваат и прошират микро и малите бизниси во прекуграничниот регион меѓу Полог на македонска и Елбасан на албанска страна. Ќе се подготват соодветни планови со цел да се изградат капацитетите на жените претприемачи околу три блока на поддршка:

1. Градење на вештини и способности на потенцијалните претприемачи за започнување сопствен бизнис. 

2. Подобрување на производството и приходот за постојните микро-претпријатија и организирање на поддршка за градење на капацитетите на фирмите поврзани со производство на нови производи, подобрување на продажбата и трговијата, вмрежување и B2B средби.

3. Ревидирање на политиките за развој на микро-претпријатија и поддршка на женско претприемништво. 

Период 01.04.2018 - 30.09.2020

Донатор: Делегација на Европската унија во Република Македонија

Краен корисник на проектот: Потенцијални и постоечки жени-претприемачи во регионот на Полог и Елбасан.

Главна цел:

Проектот ќе ја зголеми конкурентноста на жените и ќе го зајакне женското претприемништво во регионот на Полог и Елбасан и ќе обезбеди одржливи решенија за развој на микро и малите бизниси на жените во прекуграничната област.

Под покровителство на оваа општа цел постојат четири специфични цели:

Цел 1: Да се ​​зголемат личните претприемачки вештини и деловните компетенции на жените вклучени во формални или неформални бизниси.

Цел 2: Да се ​​обезбедат услуги за правна поддршка во деловното работење.

Цел 3: Да се ​​подобри производството, пристапот до пазарни можности и можности за развој на бизнисот и да се зголеми прекуграничната соработка.

Цел 4: Да се ​​подобрат / ревидираат владините мерки и политики за локална и национална поддршка на женското претприемништво.

Очекувани резултати:

Врз основа на предложените цели и активности предвидени со проектот, се очекуваат пет главни резултати:

Резултат 1: Подобрени вештини и компетенции во управувањето со бизнисот, намалување на ризикот во работењето и зајакнати претприемачки ставови и деловни вредности.

Резултат 2. Воспоставени советодавни услуги за жени претприемачи со цел да се зголемат економските активности и развојот на бизнисот.

Резултат 3. Дисеминирани услуги за правна и економска поддршка и обезбедени информации за правата и обврските на претприемачи, како и индивидуални совети за различни правни и економски прашања.

Резултат 4: Зголемена економска активност во производството, трговијата и продажбата на локални производи како резултат на зголемен број на производи, подобрување на дизајнот на производи, пакување, прекугранична соработка и / или онлајн продавница и маркетинг.

Резултат 5: Подготвени нови предлог политики и мерки за заедничка активност на локалните и националните власти за да ги искористат предностите на жените во бизнисот.

Проектот е финансиран од Европската УнијаГалерија на проектот

Доделни сертификати на жени претприемачки за учество на обуки за бизнис планирање

Обука за видови на инспекции и контроли наменета за жени претприемачки од Елбасан, Албанија

Трета правна обука за жени претприемачки од Полошки регион

Петта бизнис средба со жени претприемачки од Полошкиот регион

Шеста бизнис средба со жени претприемачки од Полошкиот регион

Осмомартовска деловна средба за вмрежување на бизнис жени од регионите на Полог и Елбасан

Едукативна бизнис средба за развивање на финансиски план и продажни вештини

Правна обука за жени претприемачи за развој на микро-претпријатија во регионот Елбасан, Р. Албанија

Трета и четврта бизнис средба со жени претприемачки од Полошкиот регион

Петта бизнис средба со жени кои започнуваат свои бизниси

Технички консултации за бизнис - истражување на пазарот и логика на добивка и профит/ Konsultime teknike për biznes-hulumtimi i tregut dhe logjika e fitimit dhe profitit

Втора бизнис средба со жени претприемачки од Полошкиот регион

Бизнис планирање за почетни бизниси во полн ек!

Втора промоција на проектот за развој на микро-претпријатија на жени во Гостивар

Продуктивни средби со CCIS како албански партнер и имплементатор на прекуграничниoт проект за планирање на бизнис и инвестиции

Граѓански ресурсен центар - Гостивар Бизнис средби и интервјуа за утврдување на потребите за обука и развој

Бизнис сесии и интервјуа со жените кои сакаат да основаат бизнис и жените претприемачки кои веќе основале свое микро-претпријатие

Одржан состанок на проектниот тим во Поградец, Албанија

Во Тетово промовиран проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекугранична област

Во Гостивар промовиран проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област

Разговори со бизнис жени

Видео

Krijojmë një të ardhme të përbashkët (alb. subtitle)

Градење на заедничка иднина

Голем промотивен настан

Организираме голем промотивен настан на проектите поддржани во рамки на програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија. Програмата е финансиски поддржана од Европската Унија во вкупна вредност од 3 милиони евра. Настанот има за цел промоција и унапредување на туризмот во прекуграничниот регион. Истиот ќе биде организиран на 10-ти јули 2019 година во Охрид и ќе се одвива на неколку локации нудејќи повеќе различни содржини. Свечено отворање и конференција во хотелот Нова Ривиера, со почеток во 10.30ч. Отворање на Спасувачки центар на Црвениот Крст со почеток во 11.30ч. Целиот настан ќе биде пропратен со изложбени штандови на проектите - 9 поддржани проекти и повеќе од 30 организации учеснички во програмата. Повелете на 10-ти јули во Охрид!

 

 Organizojmë një ngjarje të rëndësishme promovuese për projektet e mbështetura në programin e bashkëpunimit ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisësë Veriut dhe Republikës së Shqipërisë. Programi financohet nga Bashkimi Evropian në vlerë totale prej 3 milion euro. Veprimtaria synon promovimin dhe avancimin e turizmit në rajonin ndërkufitar. Ajo do të organizohet më 10 korrik 2019 në Ohër dhe do të zhvillohet në disa vende që ofrojnë përmbajtje më të larmishme. Hapja zyrtare dhe konferenca do të bëhen në Hotel Nova Riviera, duke filluar nga ora 10.30. Hapja e Qendrës së Shpëtimit në Kryqin e Kuq në orën 11.30. E gjithë ngjarja do të shoqërohet me ekspozita të projekteve - 9 projekte të mbështetura dhe më shumë se 30 organizata që marrin pjesë në program. Urdhëroni në Ohër më 10 korrik!

 

Како од идеја до исплатлив бизнис?

Проектот за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област, кој го спроведуваме со поддршка од Delegation of the European Union, Skopje, претставува одлична можност за оние кои имаат некаква идеја, но не знаат како да започнат одреден бизнис.

За придобивките од проектот и можностите кои се нудат на жените од Полошкиот регион, погледнете во видеото кое го подготвивме во сорабoтка со TV KISS Tetovo.

Како да се унапреди женското претриемништво во Полошкиот регион

Како да се унапреди женското претриемништво во Полошкиот регион? Кои вештини е потребно да се зајакнат за успешно позиционирање на женските бизниси на пазарот? Како до подобра продажба на производите и услугите?

За овие и за другите цели кои ги реализираме во рамки на проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област зборуваме во видео прилогот кој го подготвивме во соработка со ТВ КИСС од Тетово.

Деловна средба за вмрежување на жени претприемачки од Полог и Елбасан

На женското претприемништво од регионите на Полог од македонска страна и Елбасан од албанска страна, му е потребен дополнителен поттик.

Токму затоа, Центарот за управување со промени - ЦУП во соработка со Центарот за компаративни и меѓународни студии од Тирана, Институтот за човекови права и Фондацијата „Егалите“ одлучија да реализираат едно поинакво одбележување на Меѓународниот ден на жената – 8ми март, односно да спроведат деловна средба за вмрежување на бизнис жени од регионите на Полог и Елбасан. Целта на средбата, која се одржa од 08 до 09 март 2019 во Охрид, беше преку претставување на компаниите од регионите на Полог и Елбасан и споделување на искуствата на бизнис жените од овие два региона да се разгледаат можностите за нивно деловно поврзување и соработка во секторите во кои работат.

Проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничниот регион е финансиски поддржан од страна на Делегацијата на Европската Унија во Скопје.

Дали се еднакви мажите и жените во бизнисот?

Жените сакаат да започнат сопствен бизнис, но потребно е да се работи на зајакнување на претприемништвото. Наместо своите рачни ракотворби, облека, сувенири и козметички производи да ги продаваат на тезги, се почесто се мотивираат да се вклучат во бизнис секторот се со цел подобар пласман на производите и позиционирање на жените.

Жените претприемачки од Полошкиот регион и Елбасан на 08 и 09 март 2019, во Охрид ги унапредуваа своите знаења и инвестициски планови во насока на вмрежување и поврзување на македонските и албанските бизниси, во поглед на прекугранично тргување и соработка.

Настанот беше во организација на Центарот за управување со промени во соработка со Институт за човекови права, Фондација „Егалите“ од Камењане и Центарот за компаративни и меѓународни студии од Тирана, а финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Скопје.

Во Тетово промовиран проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекугранична област

Проектот во целина се однесува на потенцијалните и постоечките жени претприемачи и ќе обезбеди неопходна поддршка за да ги зајакнат нивните деловни вештини и ќе обезбеди дополнителна техничка поддршка и помош на жените за да можат да ги развиваат и прошират микро и малите бизниси во прекуграничниот регион меѓу Полог на македонска и Елбасан на албанска страна.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk