Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги

Главната цел на проектот е да се развие концептот на испорака на јавните услуги според потребите и барањата на граѓаните, а не според размислувањата на институциите кои ги испорачуваат услугите. Активностите на проектот пред се се однесуваат на јакнење на капацитетите на граѓанските организации за заштита на интересите на граѓаните и нивните основни права преку што придонесуваат за јакнење на еден од главните столбови на современите демократски општества – отчетна, транспарентна, отворена, инклузивна и ефективна јавна администрација со висококвалитетни услуги за граѓаните. Оттука, проектот има отворен карактер и предвидува повеќе граѓански организации да соработуваат со ресорните јавни институции за да определат мерки за подобрување на испораката на јавните услуги, со намалени трошоци и административни обврски за граѓаните, но и за идентификување на основните услуги кои примарно треба да се унапредат и обезбедуваат електронски.

Период 01.12.2017 - 18.06.2019

Донатор: Европска Унија и Британска амбасада Скопје

Краен корисник на проектот: Граѓани, граѓански организации, институции на јавната администрација.

Главна цел:

Јакнење на учеството на граѓанските организации во реформата на јавната администрација, како приоритетна реформа за членство во ЕУ. Проектот се стреми да придонесе кон воспоставување на цврста мрежа за дијалог и подобрување на јавните услуги, кое е нераскинлив дел од доброто управување и приоритет во реформата на јавната администрација.

Очекувани резултати:

  • Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за активно учество во креирање, следење и евалуација на политиката за испорака на јавни услуги.
  • Консултации и консензус меѓу сите засегнати страни за ефикасно и одржливо подобрување на испораката на јавните услуги, при што се обезбедува и еднаков пристап до услуги и се развиваа е-услугите.

 

 

Проектот е финансиран од Европската Унија и Британската амбасада СкопјеПубликации од проектот

Галерија на проектот

Завршна конференција на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги”

Втора обука за Каталогот на јавни услуги.

Јавна дебата на тема „Како до подостапни и поквалитетни услуги ориентирани кон граѓаните“

Работилница на тема „Кон подостапни и поквалитетни јавни услуги на општинско ниво“

Состанок на проектниот тим со правните асистенти и правните експерти

Работилница за „Подобрување на информираноста и вклученоста на граѓаните во испораката на јавните услуги со иновативни е-алатки“

Работен состанок за пополнување на каталогот на јавни услуги

Работен состанок на внесувачи во Каталогот на јавни услуги и верификатори од Министерство за финансии и Управа за јавни приходи

Работилница на тема „Активни граѓани за подобри јавни услуги“

Мрежа на граѓански организации за подобрување на јавните услуги

Видео

Со дигитална трансформација до поголема инклузија и подобри јавни услуги за сите граѓани во општеството.

Мрежа на граѓански организации за подобрување на јавните услуги и на локално ниво

Кои се најголемите проблеми во испораката на јавни услуги според граѓаните?

Отворена комуникација меѓу институциите и граѓаните за подобри јавни услуги!

Земјите од ЕУ голем процент од јавните услуги им ги овозможуваат на граѓаните онлајн. Естонија е лидер со 99% од јавните услуги достапни онлајн. Да ги подобриме јавните услуги според Европски стандарди.

За прв пат во земјата е изработен Каталог кој ги попишува сите услуги од институциите во јавниот сектор и овозможува целосни, јасни и недвосмислени информации за добивање на услугите.

Приклучете ја вашата граѓанска организација во МРЕЖАТА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ за заеднички да работиме на подобрување на јавните услуги, како и заедничко спроведување мерки од Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 во делот посветен на испорака на јавни услуги.

Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавните услуги

Колку пати ја контактирате институцијата за да добиете јавна услуга?

Што е потребно за да добиете јавна услуга?

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk