Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги

Главната цел на проектот е да се развие концептот на испорака на јавните услуги според потребите и барањата на граѓаните, а не според размислувањата на институциите кои ги испорачуваат услугите. Активностите на проектот пред се се однесуваат на јакнење на капацитетите на граѓанските организации за заштита на интересите на граѓаните и нивните основни права преку што придонесуваат за јакнење на еден од главните столбови на современите демократски општества – отчетна, транспарентна, отворена, инклузивна и ефективна јавна администрација со висококвалитетни услуги за граѓаните. Оттука, проектот има отворен карактер и предвидува повеќе граѓански организации да соработуваат со ресорните јавни институции за да определат мерки за подобрување на испораката на јавните услуги, со намалени трошоци и административни обврски за граѓаните, но и за идентификување на основните услуги кои примарно треба да се унапредат и обезбедуваат електронски.

Период 01.12.2017 - 31.05.2019

Донатор: Европска Унија

Краен корисник на проектот: Граѓани, граѓански организации, институции на јавната администрација.

Главна цел:

Јакнење на учеството на граѓанските организации во реформата на јавната администрација, како приоритетна реформа за членство во ЕУ. Проектот се стреми да придонесе кон воспоставување на цврста мрежа за дијалог и подобрување на јавните услуги, кое е нераскинлив дел од доброто управување и приоритет во реформата на јавната администрација.

Очекувани резултати:

  • Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за активно учество во креирање, следење и евалуација на политиката за испорака на јавни услуги.
  • Консултации и консензус меѓу сите засегнати страни за ефикасно и одржливо подобрување на испораката на јавните услуги, при што се обезбедува и еднаков пристап до услуги и се развиваа е-услугите.

 

 

Проектот е финансиран од Европската УнијаГалерија на проектот

Мрежа на граѓански организации за подобрување на јавните услуги

Работилница на тема „Активни граѓани за подобри јавни услуги“

Работен состанок на внесувачи во Каталогот на јавни услуги и верификатори од Министерство за финансии и Управа за јавни приходи

Работен состанок за пополнување на каталогот на јавни услуги

Работилница за „Подобрување на информираноста и вклученоста на граѓаните во испораката на јавните услуги со иновативни е-алатки“

business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk