Воведување на европските стандарди за квалитет во работата на општинската администрација - CAF | ЦУП
Сподели

Воведување на европските стандарди за квалитет во работата на општинската администрација - CAF

Воведување на европските стандарди за управување со квалитет во работата на општинската администрација – Заедничка рамка за проценка CAF.

Период 01.09.2013 - 31.03.2014

Донатор: Британска амбасада преку ДИВ (Дипломатски влијанија и вредности)

Краен корисник на проектот: Општините Тетово, Центар и Охрид, Македонија

Главна цел:

Воведување на европските стандарди за управување со квалитет во работата на општинската администрација Introducing European standards for quality management of the work of municipal administration КАФ – Заедничка рамка за проценка.

Очекувани резултати:

Воведени стандарди за управување со квалитет преку  quality management standards through Заедничка рамка за проценка (КАФ), во општините Тетово, Охрид и општината центар во Скопје, што придонесе во продобрување на квалитетот на услугите спрема граѓаните и подобрување на работата во јавната администрација преку вклучување на граѓаните во донесувањето на одлуки, развој на чувството за општествена одговорност, зајакнување на процедурите за планирање и набљудување на буџетите и информирање на граѓаните.

Проектот е поддржан од Британската амбасадаГалерија на проектот

Воведување на CAF во Општина Тетово

Воведување на CAF во Општина Охрид

Воведување на CAF во Општина Центар

Поддршка за воведување на стандарди за квалитет во јавен сектор CAF

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk