Визија, мисија и вредности | ЦУП

Визија, мисија и вредности

Сподели

Визија

Се залагаме за иднина во која граѓаните имаат висок квалитет на живот во современо општество засновано на принципи на добро управување, владеење на правото, економски просперитет и почитување на европски вредности.

Мисија

ЦУП анализира, истражува и предлага соодветни и стручни решенија за промените кон подобро во полето на модернизација и професионализација на администрацијата, ЕУ интеграцијата и социо-економскиот развој на нашата држава.

Вредности

Вредностите според кои се води организацијата ги насочуваат напорите на тимот кон заедничките стратешки цели и укажуваат во што верува организацијата, но и како се очекува да се однесуваат вработените, не само едни со други, туку и со соработниците и другите засегнати страни. Истите ни обезбедуваат морална насока која го насочува донесувањето одлуки и воспоставува стандард за проценка на дејствијата. Нашите вредности се следните:

  1. Интегритет и етика - Нашиот тим делува независно, професионално и со највисоки морални и етички принципи за постигнување на однапред зацртаните стратешки цели.
  2. Отвореност за промена - Како што кажува и името на нашата организација, ЦУП ги поттикнува и поддржува промените во општеството кои водат кон благосостојба на заедницата.
  3. Транспарентност - Активностите ги извршуваме на отворен, транспарентен и одговорен начин, а преку нашето однесување сакаме да ги пренесеме истите вредности и на јавните институции со кои соработуваме и кај кои што целиме да ги направиме промените.
  4. Вмрежување и партнерство - Се стремиме да постигнеме поголема вклученост и соработка во процесите на донесување одлуки со сите релевантни чинители со цел да ги оптимизираме придобивките од предложените решенија и да придонесеме кон успешно спроведување на проектите од јавен интерес.
  5. Континуирано учење - Нашето делување се раководи од мотото „еxcellence in work“. На тој начин поттикнуваме култура на учење и инвестирање во постојан развој, подеднакво во активностите кои ги имплементираме и во рамки на нашата организација, во насока на подобрување на резултатите и квалитетот на работењето на организацијата.
  6. Иновации, креативност и отвореност кон промена - Подржуваме креативност и отвореност кон иновации од страна на нашите вработени и од сите со кои соработуваме. Со тоа отвораме простор за изнаоѓање на нови и ефикасни решенија за проблемите со кои се соочуваме и можност да учиме од искуствата на другите.
  7. Еднаквост и фер третман - Ги промовираме и практикуваме принципите на еднаквост, еднакви можности и фер третман, како и почитување на индивидуалните разлики. Културната разновидност се третира како предност и се прават континуирани напори да се осигури дека секој има удел во општеството без да се чувствува исклучено. Се промовира социјална кохезија и интеграција на ранливите области.
  8. Општествена одговорност - Ги охрабруваме поединците и институциите / организациите да размислуваат и да дејствуваат во корист на благосостојбата на општеството како целина.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk