Градење административни капацитети за ЕУ интеграции | ЦУП
Сподели

Градење административни капацитети за ЕУ интеграции

Проектот опфаќа поддршка на Секретаријатот за европски прашања во градење административни капацитети за интеграција во Европската Унија.

Период 01.04.2007 - 31.03.2009

Донатор: Британска амбасада преку СПФРЕ (Стратешки програмски фонд – Повторно обединување на Европа)

Краен корисник на проектот: Секретаријат за европски прашања

Главна цел:

Општата цел на овој проект е сопственост и учество на државните институции во програмирање (дефинирање на приоритетите, изработка на Програмата и на проектните документи) и спроведување на националните годишни програми кои ќе го олеснат процесот на интеграција во ЕУ. Секоја од петте предложени компоненти придонесува кон општата цел на проектот.

Очекувани резултати:

Реформа на јавна администрација во насока на пристапниот процес кон ЕУ

 • Развиена Методологија за стратешко планирање со која се воспоставува силна врска помеѓу стратешко планирање, планирање на буџетот и Националната Програма за усвојување на acquis communautaire НПАА;

 • Воспоставени структури и процедури за развој на годишна Програма за работа на Владата осигурувајќи го приклучувањето на НПАА и набљудување на процедурите за имплементација;

 • Развиен нов Деловник за работа кој ќе овозможи да оценката на влијанието и анализата на политиките и процедурите се рефлектира преку системот на е-влада;

 • Развиени организациски структури, човечки ресурси и вештини потребни за подобрување на процесот за планирање и водење политика;

 • Обучени државни службеници за стратешко планирање во централните координативни тела и во министерствата;

 • Обучени државни службеници во Генералниот секретаријат да делуваат како проверка на точка на квалитет на политики и предлози доставени до Владата.

Градење капацитети за имплементација на национална стратегија за комуникација за ЕУ интеграција

 • Постојана и професионална служба за информации во сите министерства со можност реално и навремено да ја пренесат пораката за процесот на интеграција во ЕУ;

 • Подобрена дисеминација на информации поврзани со ЕУ помеѓу државните службеници и кај пошироката јавност;

 • Зголемено вклучување и ангажирање на носителите на одлуки и влијателнитен кои се клучни за процесот на интеграција во ЕУ.

Градење капацитети за ЕУ интеграција

 • Основана структура за Проценка за потребите од обуки (ППО) и систем во врска со административни барања за интеграцијата во ЕУ;

 • Воведување на стандарди и обезбедување на квалитет за обука;

 • Воспоставена Методологија за обука, врз основа на принципите на координација, комплементарност и  знаење;

 • Воспоставен систем за набљудување на имплементацијата на мерките за градење на институциите.

 • Подобрување на капацитетот на НПАА работните групи за анализа  на ЕУ aquis барањата, да ги поврзат и исполнат приоритетите на НПАА.

 • Подобрување на капацитетот на НПАА групите преку предвидени обуки.

Поддршка на владините структури за ИПА

 • Избрани претставници на владини институции обучени за управување и фасилитација во пристапот до ЕУ ИПА финансирање.

 • Националните структури во можност да го пилотираат моделот за Децентрализирано управување со ЕУ ИПА фондовите.

 • Обучен тим на локални експерти од јавната администрација, кои можат да обезбедат помош во програмирање, подготовка на проекти и имплементација во јавната администрација, општините и други потенцијални корисници.

Одржување на ИТ мрежа за поддршка на целокупниот процес за планирање на НПАА, координација и мониторинг

 • Развиена НПАА систем на база на податоци и интерфејси за поддршка, следење и  интегрирање на различни процеси и различни структури: ЕУ acquis, националното законодавство, административна инфраструктура, потреба од институционални капацитети, буџетските потреби и потреби за странска помош;

 • Развиен НПАА портал како заедничка работна страница за информации од напредокот на НПАА;

 • Развиена НПАА алатка за следење со цел користење на критични информации за носителите на одлуки;

 • Обучени НПАА работни групи за користење на НПАА системите, структурираните шаблони и НПАА порталот;

 • Обучена ИКТ работната група за ИКТ Прирачникот, со фокус на НПАА соодветни вештини.

Проектот е поддржан од Британската амбасадаул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk