Борба против дискриминацијата преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација | ЦУП
Сподели

Борба против дискриминацијата преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Градење на силна и професионална Комисија, која ќе биде поддржана од силна и професионална стручна служба. Предуслов за ефективно делување на КСЗД не е само Законот за спречување и заштита од дискриминација, туку и функционирање на службата што обезбедува основна поддршка за работата на членовите. Активностите предвидени во првата година од проектот ќе придонесат за воспоставување соодветна организациска структура заснована на функционална анализа, развој на детални описи на работни места со јасно дефинирани цели и задачи, но исто така и неопходни основни и специфични компетенции, развој на јасни, прецизни и ефикасни работни процедури во врска со случаи на дискриминација, градење систем за собирање и анализа на податоци од областа на дискриминација, како и утврдување на алатките и механизмите преку кои ќе се споделуваат информации со јавноста и јавната свест во областа зајакнати. Активностите поврзани со градење и зајакнување на капацитетите на членовите на КСЗД и вработените во стручната служба, се предвидени во втората година од спроведувањето на проектот, ќе овозможат независна работа на институцијата со цел да се заштитат правата и слободите на граѓаните и ќе дадат активен придонес за градење еднакви можности и пристап до ресурси за сите.

Период 01.06.2021 - 31.03.2023

Донатор: Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Краен корисник на проектот: Комисија за спречување и заштита од дискриминациј ( КСЗД), граѓани

Главна цел:

Воспоставување на функционален систем за заштита на основните права на граѓаните и спречување на дискриминација, преку ефективна работа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД).

Очекувани резултати:

Поставување стратешки приоритети на КСЗД за извршување на законските одговорности;

Организациска поставеност на КСЗД  да дејствува како професионална институција посветена на заштитата на правата на граѓаните;

Зајакнати капацитети на КСЗД за извршување на нивните функции и подобрување на нивната отчетност пред граѓаните;

Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада СкопјеГалерија на проектот

Менторска сесија за пддршка и градење на капацитетите на членовите и службата на KСЗД

Работилница за отворени податоци за службата на КСЗД

Студиска посета во Обединетото Кралство

Прва сесија од менторската програма за зајакнување на капацитетите на Комисија за спречување и заштита од дискриминација      

Работилница за изготвување на внатрешни акти на КСЗД

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНА ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА НА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Дводневна обука на тема „Заштита на лични податоци во склоп на работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“

Работилница за изработка на Функционалната анализа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Финализирање на нацрт текстот на Деловникот за работа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

РAБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Работилница за стратешко планирање на КСЗД- Утврдување на индикатори за предвидените цели и активности и приоретизирање на активности за 2022 година

Работилница за изработка на Стратешкиот план на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Видео

Како се решава пријавена дискриминација во КСЗД?

Поднесување апликација до Комисија за спречување и заштита од дискриминација - Знаковен јазик

Ова видео е изработено во рамки на проектот „Борба против дискриминација преку поддршка на Комисија за спречување и заштита од дискриминација“ (КСЗД), спроведен од Центарот за Управување со Промени и поддржан од Обединетотот Кралство преку Британската Амбасада во Скопје

Поднесување апликација до Комисија за спречување и заштита од дискриминација - ALB

Ова видео е изработено во рамки на проектот „Борба против дискриминација преку поддршка на Комисија за спречување и заштита од дискриминација“ (КСЗД), спроведен од Центарот за Управување со Промени и поддржан од Обединетотот Кралство преку Британската Амбасада во Скопје

Поднесување апликација до Комисија за спречување и заштита од дискриминација - МКД

Ова видео е изработено во рамки на проектот „Борба против дискриминација преку поддршка на Комисија за спречување и заштита од дискриминација“ (КСЗД), спроведен од Центарот за Управување со Промени и поддржан од Обединетотот Кралство преку Британската Амбасада во Скопје

Запознаете ги членовите на КСЗД- Игор Јадровски член на КСЗД

Ова видео е изработено во рамки на проектот „Борба против дискриминација преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“ поддржан од Британската амбасада во Скопје.

Запознаете ги членовите на КСЗД- Ирфан Деари член на КСЗД

Ова видео е изработен во рамки на проектот „Борба против дискриминација преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“ поддржан од Британската амбасада во Скопје.

Запознаете ги членовите на КСЗД- Кире Василев член на КСЗД

Ова видео е изработен во рамки на проектот „Борба против дискриминација преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“ поддржан од Британската амбасада во Скопје.

Запознаете ги членовите на КСЗД- Лимко Бејзаровски член на КСЗД

Ова видео е изработен во рамки на проектот „Борба против дискриминација преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“ поддржан од Британската амбасада во Скопје.

Запознаете ги членовите на КСЗД - Весна Бендевска, Претседателка на КСЗД

Ова видео е изработен во рамки на проектот „Борба против дискриминација преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“ поддржан од Британската амбасада во Скопје.

Промотивно видео на проектот „Борба против дискриминација преку поддршка на КСЗД“

Центарот за управување со промени (ЦУП) преку поддршка на Британската амбасада во Скопје го спроведува проектот „Борба против дискриминација преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД)“. 

Главна цел на проктот е воспоставување на функционален систем за заштита на основните права на граѓаните и спречување на дискриминација, преку ефективна работа на КСЗД.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk