Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС | ЦУП
Сподели

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период 01.07.2019 - 30.06.2022

Донатор: Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Краен корисник на проектот: Центар за управување со промени

Главна цел:

Цел на проектот е институционален развој и организациско јакнење на Центарот за управување со промени.

Очекувани резултати:

Област 1 - Овозможувачко опкружување (околина) за граѓанското општество

Со почеток на преговорите за пристап кон ЕУ, владиниот Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор значително ќе ја зголеми динамиката на работа, во која ЦУП ќе земе активно учество, директно или индиректно, и на тој начин ќе промовира и ќе придонесе кон конструктивен дијалог и засилено влијание на граѓанските организации врз креаторите на политиките и носителите на одлуки.

Област 2 - Граѓански ангажман

Еден од клучните аспекти на институционалниот грант е засилување и трасирање на следниот среднорочен и долгорочен план на ЦУП преку изработка на Стратешки план за периодот од 2020-2025 година и подетална Програма за работа, кои ќе се вклопат во пошироката реформска агенда во земјата. Согласно експертизата, ЦУП посебно ќе се фокусира на реформите во јавната администрација и добро управување на евро-интегративните процеси, како и јакнење на довербата на граѓаните во евро-интегративниот процес. Во рамки на овие стратешки документи за ЦУП, се предвидува и јакнење на капацитетите на организацијата и вработените преку истражувања и учество на повеќе конференции, нова организациска шема и описи на работни места, процедури за следење на перформансите на вработените и фидбек, но и можни начини за придонес кон одржливост на организацијата.

Област 3 - Соработка

Ќе се воспостави и промовира и една неформална тематска мрежа составена од 8 - 10 граѓански организации за следење на реформите во одбраните области/ поглавја. Преку проектот ЦУП ќе организира соработка со ГО во делот на анализа на состојбите на терен и отворање на дијалог за подобрени решенија и добро владеење, кои ќе резултираат со:

  • Издвоени индикатори за следење на состојбите на локално ниво во избраните поглавја;
  • Изготвени локални извештаи согласно дефинираните приоритети и индикатори;
  • Следење и изработка на извештаи од следењето во регионите и
  • Изработка на обединет извештај.

Област 4 - Граѓанско учество

Стратешки приоритет на ЦУП е да изгради сопствени капацитети во креирање политики во областите:

  • Иновации, информатичко општество и социјална политика која го покрива поглавјата: информатичко општество и медиуми (поглавје 10); социјална политика (поглавје 19); наука и истражување (поглавје 25); образование и култура (поглавје 26);
  • Институции (поглавје 34) и
  • Политички критериуми и јавна администрација - градење стандарди за добра пракса во областа на јавната администрација и примена на сите принципи за транспарентна, отчетна и ефикасна администрација.

Како резултат ќе бидат подготвени 4 документи за политики со препораки во определените области од acquis communautaire.

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка.Галерија на проектот

Фестивал на Civica Mobilitas за ден на Граѓанските организации на тема „30 години граѓански ангажман“

Фестивал на Цивика Мобилитас- “Ден на граѓанските организации“

Работилница #2 - "Working As One to Achieve the Mission" Менторирање за организациски развој на ЦУП Поддржано од Civica Mobilitas

Работилница за изработка на Стратешкиот план на Центарот за управување со промени

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk