Мрежа 23 | ЦУП
Сподели

Мрежа 23

Подобрување на влијанието на граѓанските организации во процесот на пристапување во ЕУ, преку активно вклучување во мониторинг и евалуација на јавните политики и спроведување на законодавството на ЕУ со фокус на Поглавје 23 - Правосудство и фундаментални права.

Период 01.05.2014 - 01.08.2015

Донатор: IPA Civil Society Facility Programme, Делегација на ЕУ

Краен корисник на проектот: Граѓански организации

Главна цел:

Подобрување на влијанието на граѓанските организации во процесот на пристапување во ЕУ, преку активно вклучување во мониторинг и евалуација на јавните политики и спроведување на законодавството на ЕУ со фокус на Поглавје 23 - Правосудство и фундаментални права.

Очекувани резултати:

  • Основана целосно функционална мрежа за следење и оценка на спроведувањето на Аcquis во Поглавје 23 ;
  • Подобрување на влијанието на граѓанските организации во процесот на пристапување во ЕУ, преку активно вклучување во мониторинг и евалуација на политиките и имплементација на ЕУ законодавството, со фокус на Поглавје 23 - Правосудство и фундаментални права ;
  • Развој на методологија за мониторинг и евалуација на Поглавје 23 ;
  • Зголемени специфични капацитети на граѓанските организации релеватни на Аcquis во Поглавје 23;
  • Подготвени политички опции

Проектот е финансиран од Европската унија преку програмата IPA Civil Society Facility Programme, Делегација на ЕУПроектот е имплементиран во соработка со Институтот за европски политки ЕПИ.

Галерија на проектот

Студиска посета во Северна Ирска

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk