Прирачник за проценка на влијанието на регулативата | ЦУП
Сподели

Прирачник за проценка на влијанието на регулативата

година: 2013

Прирачникот се темели на начелата и постапките содржани во Методологијата за проценка на влијанието на регулативата1 , Стратегијата за соработка на Владата и граѓанскиот сектор 2012 – 20172, Кодексот на добри практики во учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики3 и другите релевантни подзаконски акти донесени од страна на Владата на Република Македонија во оваа сфера. Прирачникот за ПВР ќе придонесе за развој на капацитетите за спроведување на ПВР во министерствата и другите органи на државната управа бидејќи преку негово користење во процесот на спроведување на ПВР и при обуките за државните службеници во министерствата ќе се унапреди квалитетот на самиот процес, а со тоа и квалитетот на предлозите на законите.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk