Прирачник за засегнатите страни - Консултации во процесот на креирање политики | ЦУП
Сподели

Прирачник за засегнатите страни - Консултации во процесот на креирање политики

година: 2014

Прирачникот за засегнатите страни има за цел да ги објасни процесот и механизмите за вклучување на засегнатите страни во процесот на креирање на политики во Владата на Република Македонија и на тој начин да придонесе за конструктивно, ефективно и навремено вклучување на засегнатите страни во процесот на подготовка на предлози на закони и други прописи кои се во надлежност на министерствата. Прирачникот се темели на начелата и постапките содржани во Методологијата за проценка на влијанието на регулативата , Стратегијата за соработка на Владата и граѓанскиот сектор 2012 – 20172, Кодексот на добри практики во учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики3 и другите релевантни подзаконски акти донесени од страна на Владата на Република Македонија во оваа сфера.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk