Реформа на јавниот сектор - ставови на професори, граѓански сектор, синдикатот

Администрацијата со години го носи епитетот тромава и неефикасна. Последното испитување на јавното мислење на Фондацијата Институт отворено општество и ЕвроТинк покажува дека иако расте процентот на граѓани кои без проблем користат услуги на јавната администрација, општиот тренд на незадоволство продолжува.Покрај неефикасна, администрацијата има уште еден епитет – превработена. Во бројки, секој шести вработен работи во јавниот сектор. Во проценти, јавниот сектор изнесува 17,4 од вкупниот број на вработени што е помалку споредено со некои од земјите во регионот и во Европа. Проблем претставува тоа што јавниот сектор постојано расте, освен во 2017 година кога бројот на административци се намалил за околу 1.000.

Krijojmë një të ardhme të përbashkët (alb. subtitle)

Градење на заедничка иднина

Голем промотивен настан

Организираме голем промотивен настан на проектите поддржани во рамки на програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија. Програмата е финансиски поддржана од Европската Унија во вкупна вредност од 3 милиони евра. Настанот има за цел промоција и унапредување на туризмот во прекуграничниот регион. Истиот ќе биде организиран на 10-ти јули 2019 година во Охрид и ќе се одвива на неколку локации нудејќи повеќе различни содржини. Свечено отворање и конференција во хотелот Нова Ривиера, со почеток во 10.30ч. Отворање на Спасувачки центар на Црвениот Крст со почеток во 11.30ч. Целиот настан ќе биде пропратен со изложбени штандови на проектите - 9 поддржани проекти и повеќе од 30 организации учеснички во програмата. Повелете на 10-ти јули во Охрид!

 

 Organizojmë një ngjarje të rëndësishme promovuese për projektet e mbështetura në programin e bashkëpunimit ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisësë Veriut dhe Republikës së Shqipërisë. Programi financohet nga Bashkimi Evropian në vlerë totale prej 3 milion euro. Veprimtaria synon promovimin dhe avancimin e turizmit në rajonin ndërkufitar. Ajo do të organizohet më 10 korrik 2019 në Ohër dhe do të zhvillohet në disa vende që ofrojnë përmbajtje më të larmishme. Hapja zyrtare dhe konferenca do të bëhen në Hotel Nova Riviera, duke filluar nga ora 10.30. Hapja e Qendrës së Shpëtimit në Kryqin e Kuq në orën 11.30. E gjithë ngjarja do të shoqërohet me ekspozita të projekteve - 9 projekte të mbështetura dhe më shumë se 30 organizata që marrin pjesë në program. Urdhëroni në Ohër më 10 korrik!

 

Со дигитална трансформација до поголема инклузија и подобри јавни услуги за сите граѓани во општеството.

Мрежа на граѓански организации за подобрување на јавните услуги и на локално ниво

Кои се најголемите проблеми во испораката на јавни услуги според граѓаните?

Реформа на јавниот сектор - ставови на професори, граѓански сектор, синдикатот

 Неефикасна,превработена јавна администрација. Во бројки, секој шести вработен работи во јавниот сектор. Во проценти, јавниот сектор изнесува 17,4 од вкупниот број на вработени што е помалку споредено со некои од земјите во регионот и во Европа. Проблем претставува тоа што јавниот сектор постојано расте.

Отворена комуникација меѓу институциите и граѓаните за подобри јавни услуги!

Како од идеја до исплатлив бизнис?

Проектот за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област, кој го спроведуваме со поддршка од Delegation of the European Union, Skopje, претставува одлична можност за оние кои имаат некаква идеја, но не знаат како да започнат одреден бизнис.

За придобивките од проектот и можностите кои се нудат на жените од Полошкиот регион, погледнете во видеото кое го подготвивме во сорабoтка со TV KISS Tetovo.

Земјите од ЕУ голем процент од јавните услуги им ги овозможуваат на граѓаните онлајн. Естонија е лидер со 99% од јавните услуги достапни онлајн. Да ги подобриме јавните услуги според Европски стандарди.

За прв пат во земјата е изработен Каталог кој ги попишува сите услуги од институциите во јавниот сектор и овозможува целосни, јасни и недвосмислени информации за добивање на услугите.

Приклучете ја вашата граѓанска организација во МРЕЖАТА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ за заеднички да работиме на подобрување на јавните услуги, како и заедничко спроведување мерки од Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 во делот посветен на испорака на јавни услуги.

Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавните услуги

Колку пати ја контактирате институцијата за да добиете јавна услуга?

Што е потребно за да добиете јавна услуга?

Задолженост на општините

Документарниот филм го претставува истражувањето на задолженоста на општините и воопшто на упрвување со општинските финансии.replicas relojes

Како да се унапреди женското претриемништво во Полошкиот регион

Како да се унапреди женското претриемништво во Полошкиот регион? Кои вештини е потребно да се зајакнат за успешно позиционирање на женските бизниси на пазарот? Како до подобра продажба на производите и услугите?

За овие и за другите цели кои ги реализираме во рамки на проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област зборуваме во видео прилогот кој го подготвивме во соработка со ТВ КИСС од Тетово.

Деловна средба за вмрежување на жени претприемачки од Полог и Елбасан

На женското претприемништво од регионите на Полог од македонска страна и Елбасан од албанска страна, му е потребен дополнителен поттик.

Токму затоа, Центарот за управување со промени - ЦУП во соработка со Центарот за компаративни и меѓународни студии од Тирана, Институтот за човекови права и Фондацијата „Егалите“ одлучија да реализираат едно поинакво одбележување на Меѓународниот ден на жената – 8ми март, односно да спроведат деловна средба за вмрежување на бизнис жени од регионите на Полог и Елбасан. Целта на средбата, која се одржa од 08 до 09 март 2019 во Охрид, беше преку претставување на компаниите од регионите на Полог и Елбасан и споделување на искуствата на бизнис жените од овие два региона да се разгледаат можностите за нивно деловно поврзување и соработка во секторите во кои работат.

Проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничниот регион е финансиски поддржан од страна на Делегацијата на Европската Унија во Скопје.

Каква е веб-транспарентноста на општините?

Прилог на телевизија Алсат во емисијата „360 степени“ за веб-транспарентноста на општините врз основа на резултатите од барометарот на веб-транспарентност, изработени во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, финансиран од Европската Унија.

Пристапност на општините за лицата со инвалидност

Не е само физичката пристапност е пречка за остварување на правата на хендикепираните лица. Треба многу повеќе да се работи на физичката пристапност на лица со попреченост во зградите на општините и во зградите на сите државни институции, но она што не треба да се занемари е се поголемиот замав на дигиталните технологии и унапредување на т.н електронска или веб пристапност за лица со попреченост.

Услуги од локалната администрација

Документарниот филм се темели на истражувањето за тоа како се обезбедуваат услуги од страна на локалните самоуправи, вклучувајќи дали се нудат едношалтерски услуги, колку граѓаните се задоволни од шалтерските службеници, колку се објавуваат информации за услугите и сл.

Што објавуваат општините на своите веб-страници?

Ивана Ќуркчиева од Центарот за управување со промени презентира колку општините практикуваат транспарентност преку нивните веб-страници.

Управување со човечки ресурси во општините и јавните претпријатија основани од општините

Документарниот филм е продуциран во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредностите на добро управување“, финансиран од Европската Унија и прикажува истражување за како општините и јавните претпријатија основани од општините управуваат со човечките ресурси: колку се вработувало, колку се давани награди, колку се споредливи општините по бројот на вработени итн.

Информативен корнер во општинската зграда на Oпштина Ѓорче Петров

Општина Ѓорче Петров, заедно со невладина организација Фајненс Тинк, како дел од мрежата Фискаст каде и Центарот за управување е член, го започна проектот „ Мои пари, моја одговорност“, при беше поставен информативен корнер во општинската зграда. Целта на овој проект каде што е граѓаните да се информираат како поактивно да се вклучат во партиципативното буџетирање, и да ги информира граѓаните за поврзаноста помеѓу трошењето на буџетските средства и квалитетот на живот во нивната општина.

Како да се врати изгубената доверба на граѓаните во институциите и во политичкиот систем?

Како да се врати изгубената доверба на граѓаните во институциите и во политичкиот систем? Кои се придобивките и што предвидува новиот Законот за висока раководна служба?

Извршниот директор на Центарот за управување со промени ЦУП, Неда Малеска Сачмароска  и проф. Драган Гоцевски од правниот факултет дискутираат за новиот закон за реформа на јавната администрација и висока јавна служба.

Дали се еднакви мажите и жените во бизнисот?

Жените сакаат да започнат сопствен бизнис, но потребно е да се работи на зајакнување на претприемништвото. Наместо своите рачни ракотворби, облека, сувенири и козметички производи да ги продаваат на тезги, се почесто се мотивираат да се вклучат во бизнис секторот се со цел подобар пласман на производите и позиционирање на жените.

Жените претприемачки од Полошкиот регион и Елбасан на 08 и 09 март 2019, во Охрид ги унапредуваа своите знаења и инвестициски планови во насока на вмрежување и поврзување на македонските и албанските бизниси, во поглед на прекугранично тргување и соработка.

Настанот беше во организација на Центарот за управување со промени во соработка со Институт за човекови права, Фондација „Егалите“ од Камењане и Центарот за компаративни и меѓународни студии од Тирана, а финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Скопје.

Стручен кадар ни за лек - компаниите мака мачат за квалификувана сила

Постои криза за стручен кадар во индустријата. Причина за ваквата состојба е застарената програма во средните училишта, но и недоволното инвестирање во надоградување на вработените во фирмите. 

Јасна Пајковска од Центарот за управување со промени, за Канал 5 Телевизија објаснува дека граѓаните повеќе сакаат да работат во услужни дејности, отколку во производство. За подобар развој потребно е промена во образовниот систем и во свеста на работодавачите.

Најголем проблем имаат големите компании каде имаат потреба од стрчен кадар, тие иако нудат висока заработувачка, стагнирањето во запишувањето во средните стручни училишта донесе проблем на пазарот на труд.

За надминување на оваа состојба, ЦУП организираше средба за вмрежување на домашни и мултинационални компании, каде присуствуваа над 90 компании.

360˚ Истражување: Kолку се функционални телефоните на институциите, наменети за контакт со граѓаните

360º на ТВ Алсат - М истражува дали телефонските броеви за контакт со граѓаните оставени на веб страните на министерствата, општините и јавните претпријатија навистина функционираат. 

За нивото на транспрентност на општините зборува Искра Белчева Ристовска од Центар за управување со промени.

Дали јавните претпријатија основани од Владата имаат потреба од уште една функција- заменик директор?

Годишно за паушали за членовите на Управните одбори државата исплаќа по околу 2 и пол милиони евра.

Нови функции во јавните претпријатија основани од Владата.

Дали навистина во претпријатие кое има 9 вработени и 11 избрани и именувани лица, има потреба од уште една функција- заменик директор?

Промоција на портал за отворени податоци

Министерството за информатичко општество и администрација,  го промовираше новиот портал за отворени податоци. На јавната расправа за придобивките од зголемувањето на транспарентноста на институциите се обратија министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, амбасадорката на Велика Британија, Н.Е. Рејчел Галовеј, министерот задолжен за комуникации, транспарентност и отчетност Роберт Поповски, Неда Малеска од Центар за управување со промени и Љупчо Вангелски од МАСИТ.

Презентирани резултатите од најновиот барометар за веб транспарентност на општините

На јавната дебата во општина Штип беа презентирани резултатите од степенот на исполнување на стандардите за е-транспарентност од страна на оптшините. Општина Штип е најтранспарентна веб општина.

Ефекти од едношалтерскиот систем

Прилог во телевизиски вести кој произлегува од истражувањето на Центарот за управување со промени во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, кое се однесува на квалитетот на услугите кои ги нудат општините.

Во Тетово промовиран проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекугранична област

Проектот во целина се однесува на потенцијалните и постоечките жени претприемачи и ќе обезбеди неопходна поддршка за да ги зајакнат нивните деловни вештини и ќе обезбеди дополнителна техничка поддршка и помош на жените за да можат да ги развиваат и прошират микро и малите бизниси во прекуграничниот регион меѓу Полог на македонска и Елбасан на албанска страна.

Професионална или партизирана администрација?

" Седум милиони евра за надоместоци на членовите на управни и надзорни одбори потрошила државата во последните три години, но критериумите по кои се поставени овие луѓе се многу слаби или речиси и да ги нема "

Институции со 1 вработен кого го раководат 11 лица - 1 директор и 10 членови на управен и надзорен одбор

Телевизиски прилог емитуван во рамките на емисијата 360 степени на Телевизијата Алсат-М инспириран од анализата која ја спроведе Центарот за управување со промени за избраните и именуваните лица во Република Македонија.

Владини назначувања ја преплавија државната администрација

Телевизиски прилог на Топ Тема на ваша страна за резултатите од обемната анализа која ја спроведе Центарот за управување со промени за избраните и именуваните лица во Република Македонија. 

 

Топ тема на Ваша страна: Колку чинат државните Управни и Надзорни одбори?

Дебатна емисија Топ Тема на ваша страна за управните и надзорните одбори предизвикана од анализата на Центарот за управување со промени за избраните и именувани лица.

Податоците од истражувањето во емисијата ги претстави извршниот директор на ЦУП, Неда Малеска Сачмароска додека во дебатата учествуваа и Министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски и пратеничката од ВМРО-ДПМНЕ, Невенка Стаменковска.

Прилог на ТВ 21 за конференцијата за здравствени и социјални услуги

Незадоволство од квалитетот на здравствените и социјалните услуги -прилог на ТВ 21 за конференцијата за здравствени и социјални услуги, која се одржа во организација на ЦУП.

На конференцијата беа претставени резултатите од истражувањето на јавното мислење за здравствените и социјални услуги и се разгледуваа препораките за надминување на регистрираните недостатоци.

Прилог на Канал 5 Телевизија за конференцијата за здравствени и социјални услуги

Потребни се промени во здравствениот систем и социјалната заштита - прилог на Канал 5 ТВ за конференцијата за здравствени и социјални услуги, која во организација на ЦУП се одржа на 5-ти Април .

На конференцијата беа претставени резултатите од истражувањето на јавното мислење за социјалните и здравствени услуги и се разгледуваа препораките за надминување на регистрираните недостатоци.

Прилог на Алсат - М ТВ за конференцијата за здравствени и социјални услуги

Прилог на Алсат - М ТВ за конференцијата “Итни потреби и приоритети за унапредување на услугите во социјалната дејност и јавното здравство", која во организација на ЦУП се одржа во Четврток , 5-ти Април, во Хотел Мериот.

На конференцијата беа претставени резултатите од истражувањето на јавното мислење за социјалните и здравствени услуги и се разгледуваа препораките за надминување на регистрираните недостатоци.

360 степени - Зошто беше објавен конкурс за нови директори, ако изборот бил направен однапред? -

Извршниот директор на ЦУП, Неда Малеска - Сачмароска, во прилог во емисијата 360 степени говори за процесот на именување директори на јавните претпријатија од страна на владата.

Прилог на Телевизија Телма: Транспарентност – приказна или реалност?

Извршниот директор на Центарот за управување со промени, Неда Малеска - Сачмароска, учествуваше на јавната дискусија за агендата за транспарентност на владата на Република Македонија.

Истовремено, ЦУП активно учествува во процесот на унапредување на транспарентното и отчетно владеење преку проектот "Поддршка на процесот на реформи на јавната администрација", во рамките на кој се подготвува и Националната стратегија за отворени податоци. 

"Проверено" на Телевизија 24 Вести - Неда Малеска за вработувањата во јавната администрација

Извршниот директор на Центарот за управување со промени, Неда Малеска-Сачмароска, говори за вработувањата во јавната администрација за емисијата "Проверено" на телевизијата 24 Вести.

Прилог на Телевизија Алсат-М за управно-правната заштита на граѓаните

Прилог на Телевизија Алсат-М за управните постапки, во кој се претставени наодите на истражувањето на Центарот за управување со промени за работата на второстепените комисии и управните судови. За управно-правната заштита говорат извршниот директор на ЦУП, Неда Малеска - Сачмароска и авторот на истражувањето, професорот Драган Гоцевски.

Македонска база на отворени податоци по британски терк

Прилог на  Телевизија Телма за концептот на отворени податоци, кој е дел од проектот "Поддршка на процесот на реформи на јавната администрација", кој Центарот за управување со промени го спроведува со Министерството за информатичко општество и администрација.

Покрај извршнио директор на ЦУП, Неда Малеска-Сачмароска, придобивките од отворените податоци ги објаснува и британскиот експерт, Ендрју Стот. 

Обука за истражувачко новинарство во Штип - прилог на Телевизија Ирис

Прилог на Телевизија Ирис за обуката за истражувачко новинарство, која во организација на Центарот за управување со промени и Институтот за човекови права, на 19-ти и 20-ти Октомври, се одржа во Штип. 

Интерактивната обука за студентите по новинарство од универзитетите "Кирил и Методиј" во Скопје и "Гоце Делчев" во Штип  ја одржаа новинарите Снежана Лупевска Созен и Младен Чадиковски, како и адвокатот Лазар Сандев.

Обука за истражувачко новинарство во Штип - прилог на Телевизија Стар

Прилог на Телевизија Стар за обуката за истражувачко новинарство, која во организација на Центарот за управување со промени и Институтот за човекови права, на 19-ти и 20-ти Октомври, се одржа во Штип. 

Интерактивната обука за студентите по новинарство од универзитетите "Кирил и Методиј" во Скопје и "Гоце Делчев" во Штип  ја одржаа новинарите Снежана Лупевска Созен и Младен Чадиковски, како и адвокатот Лазар Сандев. 

Презентација на платформата за истражувачко новинарство - прилог на Телевизија Ирис

Прилог на Телевизија Ирис за презентацијата на платформата за соработка и дијалог меѓу граѓанските организации и медиумите, која се одржа во Штип.

"Ние во рамки на проектот имавме 8 мали проекти, финансирани со цел да спроведат заеднички истражувања со граѓански организации и да актуелизираат одредени прашања кои задираат во демократијата и особено во човековите права" - изјави Искра Белчевска Ристовска, проектен менаџер во Центарот за управување со промени. 

Презентација на платформата за истражувачко новинарство - прилог на Телевизија Стар

Различните начини на истражување, од една страна на новинарите и од друга страна на граѓанските организации, придонесоа за исцрпни истражувања, кои денес се пренесени на повеќе медиуми, изјави Искра Белчева Ристовска, проектен менаџер на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократија и човековите права"

ВЕБ страниците на општините сиромашни со податоци

"Само една општина од 81 општина, само една има објавено податоци и информации за тоа каква е состојбата во однос на нивото на загадувачките супстанции во водата, во воздухот и во почвата. Исто така, најголем дел од општините воопшто не ги ни објавуваат своите урбанистички планови" - изјави извршната директорка на Центарот за управување со промени, Неда Малеска Сачмароска, во прилот емитуван на телевизијата Алсат-М, подготвен од новинарот Мирко Трајановски.

Таа ги презентираше резултатите од обемното истражување спроведено од ЦУП за веб транспарентноста на општините во Македонија и за тоа што граѓаните  најмногу сакаат да биде јавно објавено од општинските власти.  

За проблемот со привремените вработувања во јавната администрација

Извршниот директор на Центарот за управување со промени, Неда Малеска Сачмароска, одговара на прашањето поставено до платформата Само Прашај, за проблемот со привремените вработувања во јавната администрација и на кој начин праксата на нивната трансформација во постојан работен однос го изигрува системот на вработувања според заслуга , кој треба да се применува во јавниот сектор. 

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии во соработка со Центарот за управување со промени.

 

Одговор на прашање на платформата "Само прашај"

Можат ли граѓаните да бидат вклучени во носењето одлуки на администрацијата?

Д-р Наталија Шикова, од Центарот за управување со промени одговара на прашањето поставено на платформата "Само Прашај"

Анализа на трошоците на екстерното тестирање

Г-ѓа Гордана Стефковска Вељановска дава преглед на направените трошоци за спроведување на екстерното тестирање во период од пет години.

Неда Малеска Сачмароска за ТВ 24 Вести

Изјава на извршната директорка на Центарот за управување со промени - Неда Малеска Сачмароска за ТВ 24 Вести. Кои беа наодите за екстерното тестирање кои Центарот за управување за промени ги објави во септември 2016. Целото истражување е достапно тука, додека пак овде можете да го најдете инфографикот . 

Ставовите и мислењата на граѓаните за јавната администрација се најважни

Државната и јавната администрација треба да биде сервис на граѓаните и на бизнис секторот. Гордана Стефковска Вељановска проектен менаџер на проектот Административна правда објаснува каква е состојвата во Македонија по ова прашање. 

Отворете ги податоците

Погледнете го нашето креативно видео за: Отворени податоци во рамки на проектот Граѓанинот на прво место, кое има за цел да ја подигне свеста за отворени податоци и нивно приближување до пошироката јавност. 

Изјава за медиумите: Ефикасност на државната и јавната администрација

На 29-ти март во хотел Александар Палас се одржа националната средба на тема: Ефикасност на државната и јавната администрација – со работен наслов – вработувањата во администрацијата.

Во рамките на настанот беа презентирани два извештаи, од кои едниот се однесува на обемот на администрацијата, анализиран од различни аспекти. Вториот извештај се однесува на перцепциите и мислењата на граѓаните во однос на големината и ефикасноста на државната и јавната администрација и е добиен со теренско истражување на репрезентативен примерок.

,,Истражувачите во акција"

,, Истражувачите во акција" интервју на Алсат телевизија со Искра Белчева - Ристовска , проектен менаџер во ЦУП 

Отворени податоци на општините

Извршниот директор на Центарот за управување со промени Неда Малеска Сачмароска говореше за концептот на отворени податоци и нивното значење од аспект на транспарентноста и економскиот потенцијал за општините во Република Македонија.

Одговор на прашање на платформата „Само Прашај"

Зошто ние обичните граѓани кои не сме дел од ниедна партија не уживаме исти права како партиските активисти во државната администрација и слични работи поврзани со бенифициите кои партиите им ги овозможуваат на активистите?

Поголема партиципација - подобри политики и регулативи

Промовирање на принципите на добро владеење (отчетност, транспарентност, учество, ефикасност и кохерентност) преку засилено влијание на граѓанските организации во процесот на оценка (евалуација) на јавните политики и донесување одлуки.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk