Анализа на Законот за вработените во јавниот сектор | ЦУП
Сподели

Анализа на Законот за вработените во јавниот сектор

година: 2018

Целта на Законот на вработените во јавниот сектор е на системски начин да се уредат општите начечела, класификацијата на работните места, евиденцијата, видовите на вработување општите права, должности и одговорности, мобилноста, како и други општи прашања за вработените во јавниот сектор. Законот за вработените во јавниот сектор е систематизиран во десет глави, во кои се регулираат сите општи прашањаво однос на статутот на сите вработени во јавниот сектор.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk