Домашни МСП во ланецот на снабдување на мултинационалните компании | ЦУП
Сподели

Домашни МСП во ланецот на снабдување на мултинационалните компании

Автор:

година: 2019

Целта на оваа студија за политика е да се разберат празнините и потенцијалите зa вклучување на домашните мали и средни претпријатија во синџирот на снабдување на мултинационалните компании кои работат во Република Македонија. Помеѓу 2007 и 2017 година, просечниот прилив на директни странски инвестиции во Република Македонија беше околу 3,4% од БДП, иако пониски од другите земји во регионот. Главните придобивки од приливот на директните странски инвестиции се: секторите и диверзификацијата на извозот (50% од вкупните директни странски инвестиции се концентрирани во секторот производство и рударство, додека Индексот Херфиндал се намали од 14,3% во 2005 година на 9,6% во 2015 година), покриеност на увозот и создадени повеќе од 15.000 работни места. Освен директното влијание, директните странски инвестиции може да обезбедат индиректни придобивки преку градење врски помеѓу мултинационални компании и домашни мали и средни претпријатија; технологија и трансфер на вештини; и подобрувања во продуктивноста и конкурентноста во целокупната економија. Во Република Македонија, овие врски се доста ограничени. Анализата се заснова на метод на мешан метод, вклучувајќи: полу-структурирани интервјуа, фокус група и истражувања преку Интернет. Целта на двете полу-структурирани интервјуа и фокус групата требаше да добијат прилично општа перспектива за фактори кои влијаат на соработката помеѓу домашните мали и средни претпријатија и мултинационалните корпорации, како и мотивите, намерите и бариерите за нивна соработка. Фокус групата е спроведена со пет домашни мали и средни претпријатија , од кои две компании успешно воспоставија соработка со мултинационални корпорации, една компанија која започнува преговори и процес за соработка, две компании кои се ориентирани кон извоз и имаат некое искуство со мултинационални корпорации во земјата, но не се целосно во соработка со нив. 

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk