Како до подобри јавни услуги за граѓаните | ЦУП
Сподели

Како до подобри јавни услуги за граѓаните

година: 2019

Овој документ го анализира задоволството на граѓаните од испораката на јавните услуги и ги идентификува клучните предизвици за подобрување на состојбите. Анализата е направена со цел да се дадат препораки за подобрување на квалитетот и достапноста на јавните услуги за граѓаните, како и на задоволството на граѓаните од испораката на јавните услуги. Анализата ги опфаќа следниве аспекти на јавните услуги: општо задоволство од испораката на јавните услуги, квалитет на јавната услуга, начин и време на испорака, однос на испорачателот на услугата, цена на чинење, систем на жалби и корупција кај јавните услуги.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk