Kompetencat diskrecionale si prezik potencial nga korrupsioni | ЦУП
Сподели

Kompetencat diskrecionale si prezik potencial nga korrupsioni

Автор:

година: 2023

Projekti "Inkurajimi i qeverisjes së mirë dhe reformave në administratën publike" në përgjithësi përqendrohet në ndjekjen e arritjeve të përpjekjeve të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për të vendosur dhe mbajtur qeverisjen e mirë në krye të agjendës së saj politike. Ndërhyrjet e projektit janë hartuar për të analizuar situatën aktuale në disa fusha që lidhen me përparësitë kryesore në agjendën e RAP-së, siç janë: efikasiteti, efektiviteti dhe funksionaliteti i institucioneve, përmirësimi i transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve, llogaridhënia për dhënien e rezultateve dhe përmirësimi i mbikëqyrjes publike në zbatimin e reformave. Qëllimi i projektit është hapja e një debati të gjerë publik mbi rëndësinë e qeverisjes së mirë dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve të kërkojnë standarde të larta profesionale, institucione efikase dhe sukses në funksionimin e administratës publike. Projekti synon gjithashtu të hapë një debat me politikëbërësit dhe vendimmarrësit mbi praktikat më të mira në qeverisjen e institucioneve, duke përfshirë marrjen e masave për përmirësim të llogaridhënies së institucioneve dhe zbatimin e reformave me rezultate të arritshme dhe të sakta. Aktivitetet e projektit kontribuojnë në inkurajimin dhe nxitjen e qytetarëve të jenë më të angazhuar në kërkimin e përgjegjësisë nga drejtuesit dhe menaxherët e institucioneve, por edhe nga administrata në tërësi, për zbatimin e reformave të nevojshme dhe zbatimin e standardeve të qeverisjes së mirë, por edhe për pjesëmarrjen e tyre aktive në krijimin e politikave dhe proceseve vendimmarrëse në vend. Objekt i këtij raporti janë kompetencat diskrecionale që përdorin komunat për subvencionimin dhe ofrimin e formave të tjera të mbështetjes financiare për qytetarët dhe personat juridikë në territoret e komunave të tyre, me një analizë shtesë të njërës prej formave të ndarjes diskrecionale të mjeteve financiare nga komunat për sportin, sportistët dhe klubet sportive. Në kuadër të raportit, u bë një analizë e kuadrit ligjor që rregullon kompetencat diskrecionale, analizë e të dhënave në dispozicion të publikut nga katër komuna mbi mjetet financiare që komunat i shpenzojnë çdo vit në bazë të diskrecionit, si dhe një analizë e akteve ligjore që ushtrojnë këto kompetenca diskrecionale dhe pajtueshmërinë e tyre me ligjet. Kuadri metodologjik i hulumtimit ishte i përbërë nga disa elemente, si vijon.  Analiza e kuadrit teorik të kompetencave diskrecionale dhe tipologjia e tyre;  Analiza e legjislacionit që rregullon kompetencat diskrecionale në Republikën e Maqedonisë së Veriut;  Analiza e akteve në dispozicion të publikut (programet, rregullat, vendimet, etj.) të katër komunave me të cilat ushtrojnë kompetencat e tyre diskrecionale në aspektin e fushëveprimit, si dhe në drejtim të harmonizimit të tyre me legjislacionin dhe  Analiza e buxheteve dhe akteve të tjera në këto katër komuna në raport me shumën totale të burimeve financiare që ata shpenzojnë çdo vit nga buxhetet e komunave në mënyrë diskrecionale.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk