Системите на плати во јавниот сектор во Австрија, Словенија и Шведска | ЦУП
Сподели

Системите на плати во јавниот сектор во Австрија, Словенија и Шведска

Автор:

година: 2020

Оваа споредбена анализа претставува приказ на системите на платите во јавниот сектор во Австрија, Словенија и Шведска. Целта е преку искуствата на избрани земји од ЕУ да се придонесе во дискусијата за реформа на системот на плати во јавниот сектор во Република Северна Македонија. Анализата е изработена во рамки на проектот “ Носење промени-добро управување и ефективност во јавната администрација“ финансиран од Британската амбасада во Скопје. Проектот обезбедува поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација(МИОА), во процесот на реформа на јавна администрација.

Предмет на анализата се платите во јавниот сектор. Детално се разгледани платите на јавната администрација како суштински дел од јавниот сектор, а направен е осврт и кон т.н јавен сектор и во поширока смисла кој ги опфаќа јавните претпријатија, претпријатијата каде државата има мнозински или малцински удел, јавните институции што не се дел од јавната администрација и компаниите што вршат услуги на принципот јавно-приватно партнерство.

Резултатите од споредбената анализа покажуваат дека анализираните земји од ЕУ практикуваат различен различни пристапи при регулирање на платите во јавната администрација/ јавниот сектор. Австрија има традиционален, многу скап и до најситни детали регулиран систем на плати кој постепено го менува. Шведска практикува широко либерализиран систем кој соодветствува на развиено и високо продуктивно општество. Словенија е помеѓу овие два системи, со јасно поставена регулатива, но со флексибилност при имплементација на додатоците на платите во јавниот сектор.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk