Носење промена - Добро управување и ефективност на јавната администрација | ЦУП
Сподели

Носење промена - Добро управување и ефективност на јавната администрација

Проектот таргетира 4 сектори за подобрување на начинот на кој се управување со администрација. Има за цел да пилотира модел на селекција и управување со резултати на врвното раководство во администрација, и воспоставување на критериуми и стандарди за перформанси за избраните и именуваните лица. Проектот има исто така за цел да воспостави јасни линии на отчетност во 4 сектори, преку дефинирање на структури за развој и имплементација на секторски стратешки цлеи. Проектот ќе развие капацитети во 4 сектори за подобра имплементација на стратешките цели во институциите од секторите. Конечно, испораката на јавни услуги ќе биде подобрено врз основа на информации добиени од граѓаните во каталогот на јавни услуги и врз основа на препораките кои се достапни за потребните правни, институционални и технички подобрувања.

Период 01.08.2018 - 31.03.2020

Донатор: Британска амбасада Скопје

Краен корисник на проектот: МИОА, МТСП, МОН и СЕП

Главна цел:

Преку проектот се дава поддршка во воспоставување структури и процеси за професионална јавна администрација преку обучено и компетентно врвно раководство, воспоставени клучни индикатори за успешност и процедури за секторска отчетност, подобрено управување со човечки ресурси и подобрени јавни услуги.

Очекувани резултати:

  • Резултат 1: Воспоставен модел на управување со врвно раководство врз основа на заслуги
  • Резултат 2: Воспоставени структури и процеси за отчетност во 4 секори
  • Резултат 3: Подобрено управување со човечки ресурси во 4 институции
  • Резултат 4: Подобрена испорака на јавни услуги

Проектот е финансиран од Британската амбасада СкопјеГалерија на проектот

Работна посета на Агенцијата за информатички системи на Естонија

Јавна расправа за Законот за висока раководна служба

Креирање на нови јавни политики и нивно спрoведување преку анализа на податоци за однесувањето на засегнатите страни

Видео

Иновации во јавниот сектор, носење промени со цел подобрена ефективност во јавната администрација

Неда Малеска Сачмароска: Законот за висока раководна служба обезбедува администрација во интерес на граѓаните

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk